Leadership & reziliencia

Rozvoj líderských zručností a kompetencií reziliencie je nevyhnutný k tomu, aby váš tím efektívne zvládal každodenné náročné situácie a výzvy. Umožňuje adaptovať sa na rýchlo sa meniace podmienky a prostredie. Vaša organizácia môže ťažiť aj z potenciálneho pozitívneho vplyvu na znižovanie miery vyčerpania zamestnancov a s tým súvisiacimi nákladmi.

Rozvojové programy Leadership & reziliencia pre jednotlivcov a tímy umožňuje účastníkom získať relevantné dlhodobé zručnosti a kompetencie, zvýšiť odolnosť a optimalizovať svoj vlastný výkon, ako aj výkon svojho tímu.

Objavte katalóg kurzov

V našich rozvojových programoch Vám zmeriame Váš rezilientný kvocient (RQ), získate spätnú väzbu k potenciálu rastu v jednotlivých kompetenciách reziliencie, ktoré sú ilustrované v modeli reziliencie uvedenom nižšie.

Náš prístup

Náš prístup je holistický. Zameriavame sa na zamestnancov, manažérov a lídrov ako na ľudské bytosti so špecifickými potrebami v profesionálnom i súkromnom živote. Vďaka celistvému prístupu umožňujeme ľuďom žiť lepšie a zmysluplnejšie životy, čo má priamy vplyv na ich životnú spokojnosť, angažovanosť a udržateľný optimálny výkon.

Resilience_SK.jpg

Budujeme individuálnu, tímovú a organizačnú rezilienciu na pevných morálnych hodnotách, pretože veríme, že: “Vzdelanie bez morálnych hodnôt, hoci môže byť užitočné, skôr z človeka urobí chytrého diabla.” – C.S. Lewis

Ako môžeme pomôcť?

Naučíte sa, ako:

  • žiť a konať v súlade s individuálnymi / tímovými hodnotami,
  • vytrvať a zorientovať sa v situáciách, keď sa nedarí,
  • zlepšiť svoju sebareguláciu & energy manažment,
  • kontrolovať svoje myslenie, emócie, reakcie,
  • sa poučiť z chýb – chyba neznamená koniec,
  • riešiť problémy a adaptovať sa na zmenu premyslene a energicky,  
  • budovať dobré a zmysluplné vzťahy, ktoré nám umožnia žiť dobrý a zmysluplný život,
  • používať kauzálnu analýzu na získavanie nových, inovatívnych riešení,
  • žiť tak, aby ste boli spokojní.

Žiadosť o vypacovanie ponuky

Dokument

Leadership a reziliencia - katalóg kurzov 2024
Leadership a reziliencia - katalóg kurzov 2024