Etické rozvojové programy

Cieľom našich etických rozvojových programov je formovanie žiadúcej organizačnej kultúry, a to cez hodnotovo správne nastavený leadership, ktorý má potenciál viesť jednotlivcov a tímy k zvyšovaniu zmysluplnosti, angažovanosti, spokojnosti, odolnosti, ale aj k skvalitňovaniu komunikácie, vzťahov a spolupráce medzi jednotlivými tímami.

Mnohokrát sa musíme rozhodovať s nedostatkom informácií a pod tlakom. V takýchto kritických situáciách je nesmierne dôležité pracovať na zvyšovaní svojej morálnej kompetentnosti, etickej kongruentnosti, reziliencie, psychickej odolnosti, kritickom myslení, emočnej i mentálnej agilite a zároveň podporovaní angažovanosti na projektoch, ktoré sú pre váš biznis kľúčové.

V tejto dobe potrebujú pracovať na svojej etickej kongruencii, morálnej kompetentnosti a reziliencii nielen jednotlivci, ale aj firmy ako celky. Na prvom mieste sú ľudia. 

Primárnou záujmovou skupinou musia byť zamestnanci, ktorým koncept etickej kongruencie a reziliencie umožní:

 • budovať žiadúcu firemnú kultúru,
 • regulovať svoju emocionalitu najmä v zmysle impulzívnosti,
 • pracovať na svojom energy-manažmente,
 • vytrvať a doťahovať veci do úspešného konca,
 • budovať dobré vzťahy založené na dôvere,
 • kriticky myslieť a budovať realistický optimizmus,
 • uvedomiť si silu hodnôt a etickej kongruencie.

Merateľnosť

Všetko vyššie uvedené sa dá merať. Cez diagnostické nástroje, ktoré v našich rozvojových programoch používame, vieme diagnostikovať:

 • súčasnú a želateľnú firemnú kultúru,
 • charakterové silné stránky vašich ľudí,
 • osobnostný potenciál vašich lídrov i radových zamestnancov,
 • rezilienčný kvocient (RQ) jednotlivcov i tímov.

Na našej spôsobilosti rozvíjať náš potenciál v nasledovných troch úrovniach naozaj záleží:

 1. osobnosť
 2. odolnosť
 3. charakter

Etické tréningy a ich obsah

Rozvojové programy Mazars sú zamerané na rôznorodosť poskytovaných služieb, ako sú tréningy, workshopy, konzultácie, prednášky, poradenstvo, tímový i individuálny rozvoj. Spoločne sa pozrieme na tieto oblasti:

 1. Diagnostika a tvorba organizačnej kultúry
 2. Tvorba etickej stratégie
 3. Etický leadership
 4. Tvorba etickej infraštruktúry
 5. Stakeholder manažment & organizačná etika
 6. Wellbeing a psychologické bezpečie
 7. Tvorba firemnej filozofie – vízia, poslanie a hodnoty
 8. Podnikateľská etika
 9. Tréning morálnej imaginácie a rozhodovania – cez riešenie reálnych prípadových štúdií z praxe
 10. Tvorba etického programu

Detailnejšiu ponuku etických tréningov vám radi spracujeme po prvej konzultácii. Je tu nevyhnutné zaujať individuálny prístup k vašej spoločnosti. Ďakujeme za vašu dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

Žiadosť o ponuku