Infraštruktúra a kapitálové projekty

Integrované špecializované služby vám pomôžu posilniť výstavbu po celom svete.

Infraštruktúra zohráva kľúčovú úlohu v raste a napredovaní hospodárstva a celej spoločnosti. Prepája firmy s ľuďmi a umožňuje zabezpečiť základné služby pre zdravie komunít. Požiadavky na infraštruktúru sa však v rôznych častiach sveta líšia, keďže rozvinuté krajiny urgentne potrebujú obnovu a rastúce trhy potrebujú skôr rozsiahlu expanziu. Naša spoločnosť poskytuje integrované služby v oblasti infraštruktúry, na mieru šité potrebám klientov od poradenstva pri projektoch cez financovanie a daňové či účtovné poradenstvo až po životný cyklus aktív počnúc štúdiou realizovateľnosti a končiac vyradením z prevádzky.

Náš prístup

Na globálnej úrovni existuje značný dopyt po hospodárskej a sociálnej infraštruktúre. Výstavba po celom svete je poháňaná potrebami verejných orgánov a vytvára obrovské príležitosti pre súkromných prevádzkovateľov, investorov a vlastníkov. Zmena myslenia je obzvlášť dôležitá na trhu, kde obrovské riziká a výzvy, ako napríklad klimatické zmeny, formujú svet, v ktorom žijeme.

Náš globálny integrovaný tím má skúsenosti s poradenstvom naprieč celým odvetvím od prístavov až po nemocnice, vďaka čomu spája expertízu so špecializovanými zručnosťami. Verejným orgánom pri spolupráci pomáhame zvýšiť hodnotu za peniaze a transparentnosť prostredníctvom efektívneho obstarávania a finančnej analýzy. Klientom zo súkromného sektora v priebehu celého životného cyklu projektu pomáhame maximalizovať návratnosť pre developerov, prevádzkovateľov, vlastníkov a investorov prostredníctvom silného finančného riadenia s ohľadom na riziká a prostredníctvom daňovej optimalizácie.

Naše špičkové tímy zamerané na náležitú starostlivosť (modely, dane a financie) vám poskytnú nezávislú záruku, aby sa vaše rozhodnutie o pôžičke či investícii zakladalo na rozumnom a silnom finančnom modeli.

Finančný model je základom akéhokoľvek budovania infraštruktúry. Predpovedanie budúcej návratnosti prostredníctvom modelov je veľmi dôležitá zručnosť. Veríme, že silné modely odomykajú investičné príležitosti, pomáhajú zvýšiť účinnosť finančných štruktúr a sú zásadné pre kapitálové investície, fúzie a akvizície. Modely vytvárame pomocou našej uznávanej metodiky a poskytujeme proklientske, presné a transparentné nástroje na prijatie rozhodnutí vo všetkých štádiách životného cyklu projektu.

Veľké projekty a komplexné dohody definujú celý sektor a niekedy nevyjdú úplne podľa plánu. Náš tím zodpovedný za forenzné služby a prešetrenie vám pomôže identifikovať a kvantifikovať finančné riziká v spolupráci s odborníkmi na riešenie a vyšetrovanie obchodných sporov. Podporíme vás v celom procese tak, aby ste mali záruku úspešného riadenia rizík a obchodného riešenia.

Digitalizácia a dáta poháňajú inovácie v tomto odvetví a predstavujú jedny z najdôležitejších aktív akejkoľvek organizácie. Pomôžeme vám vyťažiť maximum z vašich dát, a zlepšiť tak obchodný výkon a zisk, podporiť rast, riadiť riziká a posilniť konkurenčnú výhodu. Navyše ochránime vaše údaje pred kybernetickými útokmi a zabezpečíme, aby organizácie spĺňali legislatívne požiadavky súvisiace s ochranou údajov. 

Vzhľadom na rozsah a trvácnosť infraštruktúrnych projektov sú naši klienti hlavnými adresátmi rastúcich požiadaviek na zodpovedné firemné občianstvo. Vybudovali sme špičkovú expertízu v oblasti environmentálnych regulácií a tzv. zeleného účtovníctva. Pomáhame firmám budovať systémy a rámce riadenia tak, aby mohli preukázať, že ich aktivity sú udržateľné. Pomôžeme vám splniť požiadavky regulačných orgánov a spotrebiteľov, podporiť investície do udržateľných projektov a poskytneme záruku, že aj vaše dodávateľské reťazce fungujú udržateľne spolu s programami na boj proti korupcii.

Ponúkame vám:

  • Audit finančného modelu s uplatnením prísnych kritérií kontroly kvality pri práci a hodnotení sily akéhokoľvek finančného modelu
  • Finančné modelovanie na základe štandardu Mazars
  • Celú škálu poradenských služieb v oblasti infraštruktúry od podpory pri transakcii až po poradenstvo pri predkladaní ponúk
  • Služby oceňovania od ocenenia aktív a portfólia až po komplexné služby oceňovania kótovaných prostriedkov
  • Na mieru šité školenia zamerané na techniky finančného modelovania, napríklad projektové financie, fúzie a akvizície, oceňovanie a obnoviteľné zdroje energie
  • Zdanenie a účtovníctvo infraštruktúry s informovanými rozhodnutiami o daňových a účtovných otázkach v miestnej jurisdikcii aj za hranicami
  • Podpora finančného riadenia, vrátane účtovníctva, outsourcingu, daňového súladu a zákonného auditu bez ohľadu na to, kde pôsobíte
  • Konzultácie na posilnenie kybernetickej bezpečnosti a riadenie prevádzkových rizík od výstavby až po fázu prevádzky a odpredaja
  • Konzultácia a podpora pri vývoji systémov, riadenia a vykazovania činností súvisiacich s udržateľnou infraštruktúrou a financiami

Žiadosť o ponuku