Climate Fresk: interaktívny workshop vo vašej spoločnosti

Poskytnite svojim zamestnancom zaujímavé školenie, pri ktorom hravým spôsobom spoznajú vedecké informácie o zmene klímy v sprievode expertov na udržateľnosť v Mazars.

Climate Fresk je vzdelávací workshop založený na hre s 42 kartami obsahujúcimi informácie z vedeckých správ Medzivládneho panela pre zmenu klímy (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC). Aktivita hravým a kolaboratívnym spôsobom zvyšuje povedomie o zmene klímy.

Vzhľadom na mimoriadnu klimatickú situáciu, každý má právo byť schopný porozumieť zmene klímy, prikladať vedecky podloženým informáciám dôležitosť a zmysel, formovať si názor, akceptovať potrebné zmeny na zachovanie života na planéte a jednať rýchlo.

V Mazars na Slovensku sme hrdí, že naši experti na udržateľnosť sú facilitátormi certifikovanými priamo organizáciou Climate Fresk. Pomôžu vašim tímom usporiadať a viesť interaktívny workshop - buď v angličtine, francúzštine alebo v slovenčine.

Ako to funguje?

  1. Účastníci sa zhromaždia okolo stola vo viacčlenných tímoch (4 - 7 ľudí).
  2. Oboznámia sa s kartami reprezentujúcimi rôzne komponenty zmeny klímy a spolupracujú na ich prepojení s dôrazom na väzby medzi príčinami a následkami.
  3. Facilitátor z Mazars dohliada na jeden alebo viac tímov a sprevádza ich naprieč workshopom. Následne moderuje skupinovú reflexiu skúmaním individuálnych a kolektívnych riešení. Vítané je rozširovanie úvah nad rámec klimatických otázok.

Workshop sa skladá z troch fáz

  • Reflexia

Objavovanie, kladenie otázok, porozumenie a spájanie kariet na báze spoločného úsudku.

  • Kreativita

Naviazanie spojenia medzi kartami a ilustrácia motívov klimatickej zmeny v kontexte tímovej spolupráce.

  • Zhodnotenie

Vzájomná výmena dojmov účastníkov a ich názorov na problematiku, prezentácia individuálnych a korporátnych riešení či rozšírenie úvah nad rámec klimatických otázok.

Workshop je vhodný pre každého

Climate Fresk je vhodný pre kohokoľvek, na všetkých úrovniach porozumenia klimatickej zmeny. Je orientovaný na začiatočníkov aj na tých, ktorí sú už viac informovaní a chcú prehĺbiť svoje vedomosti o klimatických otázkach. Doteraz sa do tohto workshopu zapojilo viac ako 1 milión ľudí po celom svete, a Fresk sa "hrá" vo viac ako 70 krajinách.

Ak máte záujem o usporiadanie tohto workshopu vo vašej spoločnosti, pre ďalšie informácie a cenovú ponuku neváhajte kontaktovať našich expertov na udržateľnosť v Mazars - louis.goulaieff@mazars.sk alebo iveta.lacova@mazars.sk.