Tlačová správa: C-suite barometer 2023

Vedúci pracovníci v stredovýchodnej Európe preukazujú výkonný leadership a pozitívny výhľad na rok 2023, a to aj napriek nestabilnému hospodárskemu a politickému prostrediu.

Mazars, medzinárodná audítorská, daňová a poradenská spoločnosť, vydala svoj C-suite barometer: Odvážna cesta pre udržateľnú budúcnosť. V tejto správe sme zistili, že vedúci predstavitelia podnikov v strednej a východnej Európe (CEE) sú optimistickí, pokiaľ ide o ich vyhliadky na rast v roku 2023, pričom väčšina z nich (89 %) je svedkom nárastu príjmov v rokoch 2021 až 2022, čo prevyšuje celosvetový priemer o štyri percentuálne body.

Kľúčové zistenia:

  • 91 % lídrov má pozitívne očakávanie rastu v roku 2023, čím prekonáva svojich kolegov z celého sveta (86 %)
  • Vedúci pracovníci uvádzajú ako svoje hlavné strategické priority na najbližších tri až päť rokov medzinárodnú expanziu, transformáciu podnikových IT systémov, implementáciu novej alebo revidovanej stratégie udržateľnosti a reštrukturalizáciu a znižovanie nákladov

90 % organizácií v regióne strednej a východnej Európy súhlasí, že náklady na energie sa v roku 2023 zvýšia

Predpokladá sa, že ceny energií budú mať v tomto roku najväčší vplyv na organizácie. Väčšina vedúcich pracovníkov v strednej a východnej Európe očakáva, že náklady na energie sa v roku 2023 zvýšia, ale rozchádzajú sa pri otázke, kedy sa globálne ceny energií vrátia na úroveň spred roka 2022: 36 % predpokladá návrat do konca roka 2023, 19 % si nie je istých. S cieľom riešiť rastúce náklady na energie vedúci predstavitelia C-suite v regióne zavádzajú celopodnikové plány energetickej efektívnosti a usilujú sa o vládnu podporu.

44 % vedúcich pracovníkov považuje automatizáciu za nevyhnutnú a mnohí z nich poznajú umelú inteligenciu (AI)

Vedúci predstavitelia preukazujú znalosť nových a vznikajúcich technológií a prejavujú dôveru v ochranu údajov. Automatizácia a Web3 sú všeobecne uznávané a považované za nevyhnutné, zatiaľ čo koncept Metaverse zostáva menej známy.

Pozoruhodné je, že 66 % vedúcich pracovníkov uvádza, že sú úplne chránení, pokiaľ ide o bezpečnosť údajov, čo sa zhoduje s celosvetovým priemerom. Rozdeľuje ich však otázka, či sa kybernetické riziko za posledný rok zvýšilo, pričom 27 % tvrdí, že sa znížilo, 36 %, že sa zvýšilo, a 38 % uvádza, že sa riziko za posledných 12 mesiacov nezmenilo.

69 % respondentov je pripravených podávať správy o udržateľnosti (ESG), ale kvalitu údajov považujú za potenciálnu výzvu

Pokiaľ ide o reporting udržateľnosti, resp. environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov (ESG), takmer dve tretiny (61 %) organizácií v strednej a východnej Európe v súčasnosti vypracúvajú správy o udržateľnosti, čo je priemer o niečo nižší ako na celosvetovej úrovni (65 %).

Viac ako dve tretiny (69 %) tvrdia, že sú pripravené na nové požiadavky na podávanie správ ESG, zatiaľ čo 59 % už má v rozpočte zahrnuté náklady na stratégiu ESG. Kvalita údajov je najväčšou výzvou pri podávaní správ o ESG, čo odráža spoločný problém, ktorému čelia podniky na celom svete.

Organizácie v strednej a východnej Európe dávajú prednosť rodovej rovnosti

Štúdia Mazars odhalila, že len 34 % organizácií v strednej a východnej Európe má viac ako 30 % vedúcich pozícií obsadených ženami, čo je menej ako celosvetový priemer (43 %). Avšak 45 % podnikov v strednej a východnej Európe realizuje špecializované programy rozmanitosti a inklúzie (D&I) zamerané na rodovú rovnosť a sexizmus a 42 % považuje rodovú rovnosť za jednu z troch hlavných priorít, čo je o deväť bodov viac ako celosvetový priemer.

Pokiaľ ide o prilákanie a udržanie špičkových talentov, vedúci pracovníci si uvedomujú dôležitosť podpory tímovej práce, priateľstva a poskytovania príležitostí na kariérny postup.

91 % spoločností v strednej a východnej Európe umožňuje zamestnancom pracovať na diaľku, pričom dve tretiny očakávajú, že zamestnanci budú na pracovisku 1-2 dni v týždni.

Ako hlavné dlhodobé zmeny v dôsledku pandémie Covid-19 sa ukazujú zvýšenie bezpečnosti IT a nové spôsoby financovania. Hoci sa podnikom v regióne strednej a východnej Európy podarilo prekonať problémy spojené s prácou na diaľku (43 %), niektoré problémy pretrvávajú (43 %), čo je o niečo menej ako celosvetový priemer.

Viac ako deväť z desiatich organizácií v strednej a východnej Európe umožňuje všetkým alebo niektorým zamestnancom pracovať na diaľku, pričom takmer dve tretiny očakávajú, že zamestnanci budú na pracovisku 1-2 dni v týždni. Na podporu diaľkových zamestnancov poskytujú organizácie v regióne finančnú pomoc na zriadenie vhodných pracovných priestorov v domácom prostredí.

Okrem toho spoločnosti ponúkajú flexibilné pracovné podmienky, ktoré umožňujú zamestnancom skrátiť pracovný čas na plný úväzok do štyroch dní alebo čerpať voľno za odpracované hodiny prevyšujúce štandardný pracovný čas.

Na globálnej úrovni naša štúdia ukazuje optimizmus tvárou v tvár voči pretrvávajúcim výzvam

Napriek hospodárskej nestabilite, rastúcim cenám energií a geopolitickému napätiu sú vedúci pracovníci optimistickí, pokiaľ ide o budúci rast ich spoločnosti: 86 % má pozitívny (28 % veľmi pozitívny) výhľad na rast v roku 2023.

Kliknutím sem si môžete stiahnuť celú globálnu správu.

***

O štúdii

Barometer Mazars C-suite navrhla a uskutočnila spoločnosť GQR Research v spolupráci so spoločnosťou Mazars. Údaje boli zozbierané prostredníctvom online prieskumu v období od 9. novembra 2022 do 14. decembra 2022. Celková globálna vzorka je N=832, zatiaľ čo vzorka pre strednú a východnú Európu je N=64.

O spoločnosti Mazars

Mazars je medzinárodne integrovaná partnerská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na audit, účtovníctvo, poradenstvo, daňové a právne služby*. Pôsobíme v takmer 100 krajinách a teritóriách po celom svete a využívame odborné znalosti viac ako 47 000 odborníkov - viac ako 30 000 v rámci integrovaného partnerstva Mazars a viac ako 17 000 prostredníctvom Mazars North America Alliance - aby sme pomohli klientom všetkých veľkostí v každej fáze ich rozvoja.

*pokiaľ to povoľujú zákony príslušnej krajiny

Objavte viac