Ženský leadership & akadémia reziliencie

Kladiete si otázky: „Čo je to women leadership? Líši sa niečím od toho mužského? Ako? Je to vôbec dôležité? Čím je ženský leadership výnimočný? Môže sa človek naučiť byť lídrom alebo to musí byť len vrodená danosť?“

Ak áno, potom odpoveďou na vaše otázky je účasť na tomto rozvojovom programe, ktorý tvorí štyri moduly:

 • 1. Modul: „Women leadership“ a emočná inteligencia.
 • 2. Modul: „Self-leadership“, etika a reziliencia.
 • 3. Modul: Vytváranie žiadúcej firemnej kultúry podporujúcej rozvoj zamestnancov a firmy. (Metodika OCAI)
 • 4. Modul: „Stakeholder manažment“ a budovanie dobrých vzťahov prostredníctvom metodiky persolog® Personality Factor Model.

Cieľová skupina: manažment spoločnosti
Metódy tréningu: video tréning, koučing, mentoring, diagnostika RQ, rolové hry, tréning, prípadové štúdie, tvorba plánu osobného rozvoja v oblasti “women leadership & resilience”, diagnostika persolog®.

Modul: „Women leadership“ & emočná inteligencia

Cieľ tréningu: Cieľom tohto modulu je naučiť vás, aké štýly leadershipu existujú, aké archetypy leadershipu si nesieme v sebe, ktoré štýly nám ako ženám najviac vyhovujú. Prejdeme si časovou osou z histórie do súčasnosti ohľadne postavenia žien v rámci spoločnosti. Zistíte, či aj vy vlastníte „sily lídra“ a či viete, ako s nimi pracovať. Spoločne odhalíme ten váš štýl ako aj vaše „pasce lídra“.

Tréning je zameraný najmä na spoznanie kvalít a výhod women leadershipu, jeho kľúčových atribútov, osvojenie si a nájdenie vlastného štýlu vedenia ľudí, čo prispeje k efektívnemu budovaniu kvalitných a pevných vzťahov na pracovisku.

Kľúčové kompetencie: sebapoznanie/sebauvedomenie, sebaregulácia, komunikácia, spolupráca, kauzálna analýza a kritické myslenie, vytváranie dobrých vzťahov, zodpovednosť.

Kľúčové zručnosti: efektívne definovanie a dosahovanie cieľov, rastové myslenie, schopnosť motivovať a inšpirovať, objektívne hodnotenie, empatia, dôvera, emočná inteligencia.

Hlavné témy tréningu:

 • Women leadership. Historické postavenie žien v spoločnosti. Čo je leadership a aká je jeho dôležitosť? Prierez teóriami leadershipu od minulosti do súčasnosti.
 • Osobnosť lídra. Nastavenie mysle. Predsudky voči „women leadershipu“ („glass ceiling syndrome“, „sticky floors“, dvojaký štandard,...). Porovnanie mužského a ženského princípu. Rozdiel medzi manažérom a lídrom.
 • Emočná inteligencia vo vzťahu k leadershipu.
 • Líder a nasledovníci. Typy leadershipu- praktické ukážky.
 • Archetypy lídra. Pasce lídra.

Modul: „Self-leadership“, etika a reziliencia.

Cieľ tréningu: Hlavným cieľom tohto modulu je naučiť Vás používať konkrétne metódy a techniky, ktoré priamo vplývajú na rozvoj Vášho self-leadershipu a osobnej reziliencie a to nielen v pracovnej, ale i v súkromnej oblasti, čo bude mať za následok efektívnejšie využívanie Vašich schopností, Vašej energie, Vášho času, vytváranie vzťahov založených na dôvere, rozvoj Vášho kritického myslenia, kreativity a kongruencie. Po absolvovaní tréningu získate nový pohľad na možnosti Vášho celkového nastavenia, riešenia neštandardných, problematických, záťažových a stresových situácií. Naučíme Vás ako rozvíjať svoje silné stránky, ako pracovať s konkrétnymi komunikačnými technikami, ako zvládať stres, predchádzať syndrómu vyhorenia a ako využívať techniky kritického myslenia vychádzajúce z najnovších poznatkov pozitívnej psychológie.

Tréning je zameraný najmä na tréning kľúčových kompetencií a kľúčových zručností vedúcich k vyššej reziliencii, psychickej odolnosti, výkonnosti, spokojnosti a angažovanosti.

 • Kľúčové kompetencie: sebauvedomenie, sebaregulácia, kritické myslenie, energy-management, vytváranie dobrých vzťahov, realistický optimizmus, vytrvalosť a doťahovanie vecí do úspešného konca.
 • Kľúčové zručnosti: efektívne definovanie a dosahovanie cieľov, rastové myslenie, vzorce myslenia (myšlienka - dôsledok), efektívne manažovanie našej energie, eliminácia neproduktívneho myslenia, predsudky a neefektívne vzorce nášho správania (diagnostika, uvedomenie, zmena), efektívne komunikačné zručnosti, kritické myslenie, mentálne hry, efektívna pochvala, oceňovanie a spätná väzba, empatická komunikácia.

Hlavné témy tréningu:

 • Self-leadership, etika a reziliencia. Psychická odolnosť. Mentálna a emocionálna agilita. Angažovanosť.
 • Kľúčové kompetencie rozvoja nášho „self-leadershipu“, etickej kongruencie a reziliencie (Sebauvedomenie. Sebaregulácia. Kritické myslenie. Realistický optimizmus. Energy-management. Vytváranie dobrých vzťahov. Vytrvalosť.).
 • Diagnostika RQ (resilience quotient), podávanie spätnej väzby.
 • Tréning konkrétnych techník a metód reziliencie – napr. ako efektívnejšie zvládať stres, ako lepšie zvládať svoju emocionalitu, ako rozvíjať kritické myslenie u manažérov a pod.
 • Tvorba plánu osobného rozvoja reziliencie.

Modul: Vytváranie žiadúcej firemnej kultúry podporujúcej rozvoj potenciálu zamestnancov (Metodika OCAI), women leadership a firemná kultúra

Cieľom tretieho modulu je: zdôvodniť, prečo je dôležité, aby lídri venovali cielenú pozornosť formovaniu žiadúcej firemnej kultúry. „Dobrá firemná kultúra si dá firemnú stratégiu na večeru!“ (Peter Drucker)

 • význam a dôležitosť dobrého leadershipu a followershipu pre vedomé kreovanie žiadúcej firemnej kultúry
 • predstavenie a prevedenie diagnostického nástroja na meranie súčasného a želateľného stavu firemnej kultúry „OCAI“ (Organizational Culture Assessment Instrument), ktorý umožní identifikovať aj reálne žité firemné hodnoty
 • predstaviť celý proces formovania firemnej kultúry – od úvodného workshopu, cez diagnostiku firemnej kultúry, analýzy dát, identifikácii a následnej klarifikácii firemných hodnôt, tvorby vízie a poslania, po tvorbu konkrétnej stratégie, v rámci ktorej významnú úlohu zohráva aj nastavenie efektívneho vzdelávacieho plánu, v srdci ktorého by mal byť tréning hodnôt pre všetkých novoprijatých aj existujúcich zamestnancov
 • uviesť konkrétne prípadové štúdie z tvorby žiadúcej firemnej kultúry z domácej i zahraničnej praxe.

Hlavné témy tréningu:

 • Firemná kultúra – čo je to a prečo je dôležité venovať jej formovaniu cielenú pozornosť. Materiálne a nemateriálne artefakty firemnej kultúry.
 • Leadership a Followership. Predstavenie diagnostického nástroja na meranie súčasného a želateľného stavu firemnej kultúry „OCAI“ (Organizational Culture Assessment Instrument). Diskusia.
 • Predstavenie celého procesu formovania firemnej kultúry – od úvodného workshopu manažmentu, cez diagnostiku firemnej kultúry, analýzu dát, analýzu firemných dokumentov, identifikáciu a následnú klarifikáciu firemných hodnôt, vízie a poslania, po tvorbu konkrétnej stratégie, v rámci ktorej významnú úlohu zohráva aj nastavenie efektívneho vzdelávacieho plánu, v srdci ktorého by mal byť tréning hodnôt pre všetkých novoprijatých aj existujúcich zamestnancov.
 • Prípadové štúdie z formovania žiadúcej firemnej kultúry z domácej aj zahraničnej praxe. Diskusia.

Modul: „Stakeholder manažment“ a budovanie dobrých vzťahov prostredníctvom metodiky persolog® Personality Factor Model

Hlavné témy tréningu:

Stakeholder manažment, komunikácia a osobnostná typológia

 • Stakeholder manažment.
 • Predstavenie metodológie persolog®.
 • Pochopenie stratégie stakeholder manažmentu pre efektívnu komunikáciu firmy so všetkými stakeholdermi (záujmovými skupinami). Možné komunikačné výzvy – ako ich predvídať a ako s nimi pracovať.

Persolog®

 • Prínosy využitia nástrojov persolog® pre zvýšenie výkonnosti zamestnancov, zlepšenie fungovania tímov, zefektívnenie komunikácie, riadenia ľudí, predaja a pod.
 • Aký typ komunikácie je vhodný pre jednotlivé profily. Základné osobnostné typy ľudí:
  • Dominantný typ
  • Interaktívny typ
  • Stabilný typ
  • Konštruktívny typ

Persolog® profil správania

 • Pochopenie vlastného správania a správania iných ako základný predpoklad efektívnej manažérskej komunikácie. Persolog® profil správania Vám ukáže cestu ako lepšie porozumieť sebe i ostatným. Identifikovanie vlastného profilu – kto som, ako najľahšie dosahujem ciele a úlohy.
 • Každý dostane spätnú väzbu k svojmu persolog® profilu správania, ktorý si vypracuje prostredníctvom zaslaného linku ešte pred tréningom.
 • Analýza výsledkov – aké sú silné a slabé stránky a ako s nimi pracovať s cieľom efektívne komunikovať.
 • Odporúčania a diskusia ako rozvíjať vlastný komunikačný potenciál.

Tréning komunikácie persolog®

 • Odporúčania a diskusia ako efektívnejšie reagovať a konať v zložitých komunikačných situáciách s rôznymi stakeholdermi. Riešenie prípadových štúdií.

Žiadosť o ponuku