Reziliencia & energy-management: zvyšovanie psychickej odolnosti a angažovanosti

Našou jedinou istotou za posledný rok je zmena. Mnohokrát sa musíte rozhodovať s nedostatkom informácií a pod tlakom.

Práve z toho dôvodu je nesmierne dôležité pracovať na zvyšovaní svojej schopnosti zvládať záťažové situácie, kritickom myslení, regulácii svojej emocionality a zároveň podporovaní angažovanosti.  Na tomto školení sa naučíte ako rozvíjať svoju spôsobilosť zvládať záťažové situácie tak, aby ste dokázali rozlíšiť čo je pre Vás v živote to dôležité, prioritné, aby ste pri tom dokázali vytrvať, byť kongruentní a konzistentní, aby ste dokázali doťahovať veci do úspešného konca spôsobom, ktorý vám dáva zmysel. Pridanou hodnotou tohto tréningu je diagnostika vášho RQ, vytvorenie si plánu rozvoja osobnej reziliencie a plánu svojho energy-managementu.

Ciele kurzu

Hlavným cieľom je predstaviť koncept reziliencie a jeho potenciál pre manažérsku prácu, zrealizovať diagnostiku RQ (resilient quotient), podať spätnú väzbu k reálnej úrovni kompetencií reziliencie a naučiť Vás používať techniky reziliencie, ktoré prispievajú k optimalizácii výkonu na manažérskych pozíciách aj v záťažových a stresových situáciách. Po absolvovaní tréningu získate nový pohľad na možnosti riešenia neštandardných, problematických, záťažových a stresových situácií. Osvojíte zručnosti a získate kompetencie na zefektívnenie výkonnosti vo všetkých aspektoch Vášho života a lepšiu schopnosť adaptácie na zmeny.

Hlavné témy tréningu

Reziliencia & energy-management: potenciál reziliencie pre optimalizáciu nášho výkonu v pracovnom i osobnom živote. Kompetencie reziliencie (sebauvedomenie, sebaregulácia, realistický optimizmus, kritické myslenie, energy-management, vzťahy, GRIT= Vaša vášeň x vytrvalosť); Praktické techniky „real-time resilience“ (reziliencia tu a teraz); Energy-management – tvorba plánu osobného energy-managementu.

Diagnostika Vášho RQ (resilience quotient) – pred tréningom/webinárom sa všetkým účastníkom zašle link s RQ testom v elektronickej verzii. Na tréningu/webinári budeme podávať spätnú väzbu k úrovni kľúčových kompetencií rezilienice. Predmetom tréningu/webinára bude aj nácvik techník na budovanie mikro-rezilientných návykov pre rozvoj kľúčových kompetencií reziliencie.

Rozvíjaná kompetencia: Osobnostné kompetencie - Podávať udržateľne najlepší výkon

Cieľová skupina: Manažéri
Rozsah modulu: 4 hodiny online

Žiadosť o ponuku