Prečo práve oblasť Leadership & reziliencia?

Rozpoznanie toho, čo je pre nás v konkrétnych situáciách dôležité, sa stáva veľmi podstatnou a dôležitou spôsobilosťou moderného lídra a človeka 21. storočia, ktorý chce zažívať zmysluplnosť tak doma, ako i v práci.

Žijeme v turbulentných časoch, kedy to v rozhodovaní nemáme jednoduché. Vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia sú na nás kladené náročné očakávania. V pracovných rolách sme pod neustálym drobnohľadom verejnosti, médií, nasledovateľov a ďalších záujmových skupín, tzv. stakeholderov. V osobnom živote máme celý rad ďalších zodpovedností. Práve preto sa stáva náš self-leadership a naša spôsobilosť efektívne zvládať záťažové situácie jednou z kľúčových kompetencií, ktorá je dôležitá pre získanie a udržanie dôvery a pre udržateľný rozvoj zmysluplných vzťahov tak doma, ako i v práci.

V dlhodobej perspektíve úspešného zvládania úloh, neustálych zmien a riešenia nepredvídateľných situácií je nevyhnutné, aby sme pravidelne venovali cielenú pozornosť nášmu self-leadershipu. Ako príklad uvádzame starostlivosť o pravidelnú regeneráciu svojich psychických a fyzických síl, svojho energy-managementu, ale i energy-managementu našich ľudí. Zdravý životný štýl, schopnosť regulovať svoju myseľ a emócie či schopnosť relaxovať a skutočne „vypnúť“ je jednoznačne „povinnou výbavou“ každého moderného lídra (človeka), ktorý chce žiť plnohodnotný, spokojný a zmyslom naplnený život. 

Rezilienciu si môžeme predstaviť ako sval. Jej pravidelných posilňovaním si dokážeme vytvoriť tie správne návyky k jej rastu. Keď rastie naša reziliencia, rastie aj naša odolnosť a schopnosť efektívne zvládať stresové a záťažové situácie tak, aby sme dosahovali optimálne výkony a vedeli sa správne rozhodovať v každodenných situáciách pracovného i osobného života.

Akadémia reziliencie: zvyšovanie psychickej odolnosti a angažovanosti nielen v dobe krízy
Akadémia rezilience v sebe zahŕňa aj diagnostiku Vášho RQ (resilience quotient) pred absolvovaním prvého modulu a opätovné zmeranie úrovne Vašej reziliencie cez rediagnostiku, ktorá  nám v poslednom module poskytne užitočnú spätnú väzbu ku kvalite a naplneniu účelu našej spoločnej práce.