DPH a nepriame dane

DPH a nepriame dane vyžadujú obozretné plánovanie, keďže tvoria čoraz väčší podiel z celkových daňových povinností.

Vlády po celom svete za posledné roky menia výšku DPH a ďalších nepriamych daní s cieľom stabilizovať daňový základ.

DPH a nepriame dane sú čoraz dôležitejšie najmä pre medzinárodné spoločnosti, a nielen preto, že národné i medzinárodné daňové orgány im venujú čoraz väčšiu pozornosť. Komplexnosť tejto oblasti, spôsobená najmä neustálymi zmenami v judikatúre a legislatíve, ako aj nedostatočnou harmonizáciou na úrovni EÚ, sťažuje vyhodnotenie akýchkoľvek problémov z pohľadu nepriamych daní, a zároveň sťažuje plnenie každodenných globálnych povinností v oblasti DPH a nepriamych daní. Už teraz vidíme, že kríza spôsobená pandémiou COVID-19 bude mať dopad na finančné zdroje firiem – s viacerými problémami v oblasti DPH a nepriamych daní.

Firmy čelia vysokým pokutám (vrátane osobných pokút pre manažment spoločnosti) za nedodržanie predpisov, preto sa DPH a nepriame dane dostali na vyššiu priečku v zozname firemných priorít.

Ak hľadáte pomoc s povinnosťami v oblasti DPH a nepriamych daní, sme tu pre vás.

Zvyčajné rizikové oblasti:

 • Skupiny na účely DPH, predovšetkým monitorovanie povinností (napr. interné predpisy, zmena konateľov)
 • Dopad Akčného plánu EÚ, tzv. „rýchle riešenia“ 2020, balík v oblasti elektronického obchodovania 2021, definitívny systém DPH 2022.
 • Koncept skladov a problémy s DPH/clom
 • Reťazové transakcie, napr. pridelenie „mobilných dodávok“, uplatnenie pravidla triangulácie.
 • Dovoz tovaru (napr. colné kódy, odpočet DPH pri dovoze)
 • Kvalifikácia podnikateľa na účely DPH, predovšetkým pri holdingových štruktúrach
 • Odpočet DPH na vstupe (napr. skupiny DPH, podiel, platné faktúry s DPH, pro-rata)
 • Predajné štruktúry a ich dopad na DPH, napr. „nákup a predaj“, model provízií, agentúrna štruktúra, vzťah medzi centrálou a stálou prevádzkarňou
 • Úpravy transferových cien a ich dopady na DPH a clo

Náš prístup

DPH a nepriame dane závisia od transakcií, sú komplexné a majú významný dopad na celkové účtovné výsledky. Spoločnosť Mazars vám pomôže s problematikou DPH a nepriamych daní v priebehu celého životného cyklu firmy od jej založenia cez nastavenie podrobnej štruktúry transakcií až po pomoc pri sporoch.

Medzinárodná spolupráca je obzvlášť dôležitá v oblasti DPH a nepriamych daní. Preto je dôležité, aby váš expert na DPH a/alebo nepriame dane vedel odpovedať na všetky vaše otázky a aby vám bol v prípade potreby vždy k dispozícii ako plnohodnotný partner. Naša spoločnosť ťaží z dlhoročných domácich a medzinárodných skúseností a tvorí ju tím daňových poradcov a právnikov špecializovaných na daňové právo, ako aj audítori a konzultanti.

Našu „Globálnu skupinu pre nepriame dane“ tvorí celosvetová sieť odborníkov, ktorí radia spoločnostiam v otázkach nepriamych daní, DPH, ciel, zahraničného obchodného práva a spotrebnej dane.

Pôsobíme v takmer všetkých európskych krajinách a vo všetkých veľkých ekonomických centrách po celom svete, a vďaka tomu vám pomôžeme čeliť výzvam a plniť povinnosti súvisiace s DPH a nepriamymi daňami, bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta sídlite.

Colná legislatíva spadá pod európsku legislatívu a harmonizuje ju Colný kódex EÚ, no DPH a ďalšie nepriame dane sú ovplyvnené súdnymi rozsudkami a zmenami legislatívy na národnej aj medzinárodnej úrovni. O to dôležitejšie je mať k dispozícii medzinárodný tím expertov, ktorí bude neustále držať krok so zmenami.

Naše služby:

 • Kompletné poradenstvo o všeobecných a konkrétnych otázkach súvisiacich s clom a DPH
 • Identifikácia a riadenie rizík v súvislosti s DPH a nepriamymi daňami
 • Riešenie sporov v oblasti cla a nepriamych daní spôsobených nedodržaním povinností
 • Pomoc s auditom DPH/colným auditom a kontrolou DPH/colnou kontrolou
 • Dopad povinností v oblasti DPH a nepriamych daní na riadenie dodávateľského reťazca a optimalizáciu podnikateľského modelu
 • Poradenstvo v oblasti DPH a nepriamych daní počas fúzie alebo akvizície (vrátane náležitej starostlivosti a návrhu/kontroly doložiek o DPH)
 • „Krížová kontrola skupiny na účely DPH“ – analýza štruktúry a procesov vašej skupiny
 • Koncept riadenia rizika v oblasti DPH, vrátane poradenstva z pohľadu systémov riadenia daňového súladu (TCMS)
 • Poradenstvo v oblasti DPH a nepriamych daní v súvislosti s brexitom
 • Poradenstvo v oblasti DPH a nepriamych daní a prepojenie colnej/DPH legislatívy s trestným právom
 • Zastupovanie pri odvolaniach a finančných súdnych sporoch
 • Poradenské služby v oblasti DPH v súvislosti s implementáciou IT systémov (napr. revízia daňových kódov, SAP S/4 HANA)
 • Súlad s predpismi v oblasti DPH a cla a outsourcing
 • Školenie domácich a medzinárodných zamestnancov, na požiadanie je možné ho prispôsobiť rôznym oddeleniam vašej firmy (napr. predaj, nákup, účtovníctvo)
 • Revízia DPH (kontrola stavu, digitálna kontrola DPH)
 • Príprava (elektronických) príručiek, predovšetkým pre zamestnancov oddelenia marketingu a predaja (vedomé navrhovanie zmlúv)
 • Poradenské služby v súvislosti s kontrolou vývozu
 • Pomoc s aplikáciami pre záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (BTI) a pre schválený hospodársky subjekt (AEO)

Naše nástroje a riešenia

 • Nástroj pre porovnanie DPH: Náš nástroj pre porovnanie DPH ponúka klientom možnosť získať informácie o DPH v konkrétnej krajine. Vďaka tomu získate predbežnú predstavu o povinnostiach v rámci DPH.
 • Nástroj pre overenie IČ DPH: Plne integrované softvérové riešenie. Ponúkame vám riešenie presne pre vás: rýchle a osobné prostredníctvom našich služieb, jednouché a nonstop online prostredníctvom samoobslužnej funkcie alebo automatizované cez integráciu s ERP. Pomôžeme vám nájsť riešenie ideálne práve pre vás.
 • Signals/InControl: Naše tímy zodpovedné za DPH a nepriame dane používajú širokú škálu nástrojov dostupných po celom svete, napr. našu komunikačnú platformu Signals a rozhranie InControl.
 • Vývoj personalizovaného IT nástroja: Priebežný a úzky kontakt s klientmi je pre nás dôležitý. V oblasti IT nástrojov a riešení sa zameriavame na vývoj produktov podľa dopytu na trhu, ideálne v spolupráci s našimi klientmi.

Naši ľudia

Spolu s dôležitosťou DPH a nepriamych daní rastie aj ich komplexnosť.

Skupina pre globálnu DPH a nepriame dane spoločnosti Mazars je pripravená vám pomôcť: jednoducho, kompetentne a prakticky. Náš tím je proaktívny, integrovaný a poskytne vám riešenia aj pomoc pri rozhodovaní.

Ponúkame vám hĺbkové znalosti v odvetviach priemyslu, ktoré čelia komplexným problémom v oblasti cezhraničnej DPH a nepriamych daní, akými sú napríklad reality, energetika, zdravotníctvo a automobilový priemysel.

Naši experti na DPH a nepriame dane pravidelne prispievajú do špecializovaných publikácií a pôsobia aj ako interní či externí školitelia doma i v zahraničí. Okrem toho pripravujeme vlastné špecializované publikácie.

Pravidelne ponúkame klientom príležitosť vymeniť si názory a stretnúť sa so zástupcami priemyslu, finančnej správy, združení a s expertmi Mazars na medzinárodných konferenciách (napr. Medzinárodná daňová konferencia, Globálna konferencia o DPH a nepriamych daniach).

Ak hľadáte pomoc s povinnosťami v oblasti DPH a nepriamych daní, sme tu pre vás.

Zaslať žiadosť o ponuku