Mazars zdieľa výsledky prieskumu ku medzinárodnému dňu žien

Už niekoľko rokov spoločnosť Mazars bojuje za rodovú diverzitu v rámci svojej celosvetovej organizácie. Dôvodom je nielen fakt že je to v záujme moderných spoločností, ale je to aj preukázanou podmienkou pre výkon podnikania a organizácie.

Našou najvyššou prioritou v súčasnosti je zamerať sa na lepšie zastúpenie žien vo vedúcich funkciách. V tejto súvislosti spoločnosť Mazars podporuje spoločnú zodpovednosť a angažuje sa v dosahovaní konkrétnych globálnych cieľov na zvýšenie počtu partneriek a vedúcich pracovníčok do roku 2025. Vďaka tomu je každá krajina zodpovedná za dosiahnutie svojich vlastných národných cieľov.

Okrem toho, Mazars venuje maximálnu pozornosť podpore ženských talentov a kultúre inklúzie – najmä prostredníctvom koučovania a vytvárania prostredia, ktoré sa stáva komfortným miestom pre prácu všetkých zamestnancov. Taktiež pravidelne uskutočňujeme prieskumy, do ktorých sa zapájajú všetci naši zamestnanci, a kde diverzita a ženská perspektíva sú ústrednými bodmi.

Počúvame naše ženské líderky počas medzinárodného dňa žien

Medzinárodný deň žien sa oslavuje každoročne 8. marca. Jeho cieľom je uznať spoločenské, hospodárske, kultúrne a politické úspechy žien po celom svete. Pre nás to predstavuje skvelú príležitosť ako získať názory od našich zamestnancov a postrehy na rodovú rozmanitosť v rámci Mazars.

Okrem toho, podpora rôznorodej spoločnosti znamená akceptovanie rozmanitosti pohľadov. Faktom je, že zatiaľ čo rodová rovnováha naďalej ostáva maximálnou prioritou pre Mazars, chápeme že pohľady na túto tému sa môžu líšiť. Namiesto toho, aby sa Mazars spoliehal na všeobecné informácie, ktoré prinášajú médiá a konzultačné firmy sme v súlade s našim záväzkom uskutočnili vo februári 2020 medzinárodný online prieskum zameraný na komunitu aktuálnych alebo budúcich ženských líderiek.

V tejto súvislosti bol interne navrhnutý dotazník rozoslaný medzi 225 žien (absolventky nášho programu vedenia žien ako aj členovia krajín alebo výkonná rada skupiny) vo viac než 50 krajinách.

Účelom prieskumu bolo okrem pochopenia stanoviska žien ku medzinárodnému dňu žien aj porozumenie vnímania vplyvu pohlavia na ženský kariérny postup.

Treba podotknúť, že táto štúdia bola s celosvetovo 60% účasťou a mnohými podrobnými kvalitatívnymi komentármi, prijatá aj v medzinárodnom meradle. Len za skoro dve hodiny sme dosiahli 50%-tnú mieru účasti, čím sa táto cieľová skupina stala jednou z najresponzívnejších v rámci spoločnosti.

Hlavné postrehy

Na úvod, oslava Medzinárodného dňa žien na pracovisku je dôležitým faktorom pre 86% respondentiek, keďže predstavuje príležitosť obnoviť náš záväzok voči rodovej rozmanitosti (32%) a zároveň zvyšovať informovanosť o pretrvávajúcich rozdieloch na pracovisku (28%).

Dôležité: 14% našich zamestnancov, ktorí nepozvažujú za dôležité oslavovať MĎZ, je hlavným rizikom upozornenie na rozdiely medzi mužmi a ženami (44%), ktoré by mohli posilniť rodové stereotypy (33%). Pri tejto príležitosti, ¾ z nich očakávajú, že spoločnosť začne plánovať špecifické iniciatívy alebo aktivity, ktoré by odrážali pokrok dosiahnutý v oblasti rodovej rozmanitosti prostredníctvom inšpiratívnych rozhovorov a zdieľaní úspešných príbehov.

Po druhé, zatiaľ čo tohtoročná téma Medzinárodného dňa žien je #EachForEqual, naše respondentky identifikovali tri kľúčové opatrenia, ktoré by zvýšili rovnosť na pracoviskupodpora spravodlivosti, posilnenie flexibility v práci a zvýšenie počtu žien vo výkonných funkciách.

Náš prieskum však spochybňuje niektoré trendy načrtnuté v iných prieskumoch, napríklad pocit bezmocnosti zvyčajne spojený s tzv. skleneným stropom.

Viac ako 80% respondentiek sa usiluje dosiahnuť výkonné pracovné pozície v spoločnosti Mazars, zatiaľ čo 96% z nich by mladým ženám, ktoré začínajú svoju kariéru v obore auditu a poradenstva odporúčalo spoločnosť Mazars. „Sme firma plná podnikateľov, ktorá sa neustále vyvíja (...) a je skvelé byť jej súčasťou.“, „Mazars mi veril a dal mi príležitosti na postup v mojej kariére. Som odhodlaná urobiť to isté pre ostatných“, „(...) kvôli obrovskému množstu príležitostí vo firme, s viditeľným záväzkom k rovnováhe“.

Z globálneho hľadiska, sa pohlavie nepovažuje za prekážku kariérneho postupu v spoločnosti Mazars (bez ohľadu na generáciu respondentov).