Banky zápasia s cieľmi GAR

Banky zápasia s cieľmi GAR

13. septembra 2022

Cieľom európskeho nariadenia o taxonómii, ktoré je účinné od 1. januára 2022, je podporiť trh so zeleným financovaním. Konkrétnejšie, väčšia transparentnosť na trhu pomôže zabrániť tzv. greenwashingu tým, že poskytne investorom informácie o environmentálnych výsledkoch aktív a hospodárskych činnostiach finančných a nefinančných informácií.

V bankovom sektore je cieľom merať podiel financovania určeného na udržateľné hospodárske činnosti zverejnením podielu zelených aktív (GAR). V nedávnej analýze* prvých GAR, ktorú vydalo 11 popredných európskych bánk, sa však ukázalo, že pre nedostatok informácií banky nemali inú možnosť ako odhadnúť úroveň zeleného financovania spoločnosti. Tieto odhady boli zohľadnené v podiele, ktorý skúmané banky zverejnili najmä na dobrovoľnej báze.

Takéto dobrovoľné podiely sú odrazom rozšírenia rozsahu oprávnených aktív, keďže zahŕňajú financovanie spoločností, ktoré podliehajú smernici o nefinančnom vykazovaní (NFRD) alebo majú klasifikáciu hospodárskej činnosti EÚ prostredníctvom kódu NACE uvedeného v delegovanom akte o klimatických cieľoch.

Oblasti výkladu zostávajú otvorené

Metodika výpočtu GAR sa riadi článkom 8 nariadenia o taxonómii. Napriek doplneniam, ktoré priniesla Európska komisia 2. februára 2022, niektoré oblasti výkladu zostávajú otvorené. Napríklad pokiaľ ide o určenie pokrytých aktív, zverejnené informácie boli na rôznej úrovni podrobnosti, pričom 27 % bánk v paneli jasne neuviedlo podiel expozícií pokrytých podielom v percentuálnom vyjadrení. Na porovnanie, 9 % bánk neposkytuje podrobné informácie o položkách vylúčených z pokrytých aktív. Pokiaľ ide o uplatňované výnimky, 73 % bánk v paneli poskytuje podrobné informácie o položkách, ako sú deriváty, medzibankové úvery splatné na požiadanie alebo expozície, ktoré nie sú zahrnuté do NFRD.

Pri uplatňovaní kritérií oprávnenosti poskytuje 91 % bánk v paneli podrobné informácie o povahe a rozsahu zabezpečených úverov na nehnuteľnosti, 55 % poskytuje podobné informácie o pracovných úveroch považovaných za oprávnené a 64 % o financovaní vozidiel považovaných za oprávnené.

Kritériá oprávnenosti boli tiež rôznorodé. Niektoré banky napríklad považovali za oprávnené úvery pre fyzické osoby. Iné ich pri striktnom uplatňovaní textu považovali za neoprávnené, pretože boli poskytnuté pred 1. januárom 2022. Okrem toho niektoré banky považovali úvery poskytnuté miestnym orgánom za neoprávnené, zatiaľ čo iné analyzovali kritérium oprávnenosti podľa charakteru týchto úverov, napríklad financovanie sociálneho bývania. Väčšina bánk medzi oprávnené aktíva zaradila úvery poskytnuté domácnostiam, ktoré sú zaručené úverom na bývanie alebo hypotékou. Zriedkavejšie boli zahrnuté úvery na zlepšenie alebo rekonštrukciu bývania z dôvodu zložitejšieho auditného záznamu.

Budúce výzvy

Výzvou pre banky v nasledujúcich rokoch bude prístup k relevantným informáciám o oprávnenosti a následnom zosúladení ich financovania.

Napriek posilneniu povinností zverejňovania prostredníctvom nadchádzajúceho uplatňovania smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD), ktorá nahradí NFRD, bude aj naďalej potrebné, aby banky prispôsobili svoje informačné systémy tak, aby účinne vytvárali spoľahlivé informácie a zlepšili identifikáciu tzv. vyčleneného financovania, ktorého účel je presne známy. A napokon, nevyhnutná bude transformácia zákazníckych ciest s cieľom produkovať spoľahlivé a efektívne informácie a organizovať zber nových dokumentov potrebných na analýzu zosúladenia taxonómie, ako je napríklad vyhlásenie o energetickej hospodárnosti pri financovaní nehnuteľností.

 

*Ďalšie informácie nájdete v Les cahiers sectoriels de la taxonomie #1 : Secteur Banque (k dispozícii vo francúzštine).