Akadémia reziliencie: zvyšovanie psychickej odolnosti a angažovanosti zamestnancov/manažérov v dobe krízy

Reziliencia je vedecký koncept, ktorý sa na človeka pozerá holisticky. Skúma ho ako jeden celok. Neoddeľuje naše fungovanie s ohľadom na naše rôzne role, pracovný či súkromný život. Zaoberá sa nastavením nášho systému ako celku, ktorého hlavným cieľom je optimalizácia výkonu, tak v pracovnom ako i osobnom živote.

Vďaka vedomej práci na našej osobnej reziliencii dokážeme výrazne zlepšiť našu schopnosť:

 • zvládať záťažové situácie,
 • konať v súlade s našimi osobnými, morálnymi hodnotami,
 • efektívne budovať a situačne ladiť svoj energy-management v oddychovej aj záberovej fáze a to v štyroch kľúčových pilieroch reziliencie (fyzickom, emocionálnom, mentálnom a spirituálnom/hodnotovom),
 • optimalizovať náš výkon v práci i doma a pri tom všetkom nestratiť svoje zameranie na to, čo považujeme v živote za to najdôležitejšie,
 • dosahovať vytýčené ciele.

On-line modul: Reziliencia – ako začať na nej pracovať

Reziliencia – čo to je? Prečo je dôležitá? Predstavenie konceptu reziliencie a jeho potenciálu pre optimalizáciu výkonu v pracovnom i osobnom živote. Kompetencie reziliencie (sebauvedomenie, sebaregulácia, realistický optimizmus, kritické myslenie, energy-management, vzťahy, GRIT= Vaša vášeň x vytrvalosť); Praktické techniky „real-time resilience“ (reziliencia tu a teraz).

Energy-management. Štyri piliere reziliencie (fyzický, mentálny, emocionálny a spirituálny) ako základ efektívneho energy-managementu a budovania dobrých vzťahov nie len v ťažkých časoch.

Budovanie osobnej reziliencie. Diagnostika Vášho RQ (resilience quotient) – pred webinárom sa všetkým účastníkom zašle link s RQ testom v elektronickej verzii. Na webinári budeme podávať spätnú väzbu k úrovni kľúčových kompetencií rezilienice. Predmetom webinára bude aj nácvik techník na budovanie mikro-rezilientných návykov pre rozvoj kľúčových kompetencií reziliencie.

Rozsah modulu: 4 hodiny
Cena: 600 €

On-line modul: Self-leadership. Etika. Reziliencia.

 • Energy-management – follow-up.
 • Self-leadership & sebauvedomenie. Osobné hodnoty. Vízie. Ciele. Potenciál.
 • Životná os – učenie sa z chýb. Rastové myslenie.
 • Tvorba plánu rozvoja osobnej reziliencie.

Rozsah modulu: 4 hodiny
Cena: 600 €

On-line modul: Sebaregulácia. Kritické myslenie & realistický optimizmus.

 • Sebaregulácia: Test spúšťačov – nácvik techník pre lepšie zvládanie stresu a vlastnej impulzívnosti. Prípadové štúdie na tréning a reguláciu svoje emocionality.
 • Kritické myslenie – prečo je dôležité poznať základy kauzálnej analýzy. Ako sa naučiť kriticky myslieť? Praktické rady, cvičenia, prípadové štúdie.
 • Realistický optimizmus, mentálna pružnosť a kritické myslenie – práca s myšlienkovými vzorcami a pascami našej mysle. Efektívne riešenie problémov s využitím kauzálnej analýzy. Mentálne hry.

Rozsah modulu: 4 hodiny
Cena: 600 €

On-line modul: Energy-management & vytrvalosť. Vytváranie dobrých vzťahov.

 • Reziliencia. Energy-management. Optimálny výkon. Vzťahy.
 • Optimálny výkon a vytrvalosť – čo to je GRIT? Prečo je dôležitý? Ako pracovať na udržateľnosti optimálneho výkonu?
 • Naša schopnosť vytvárať a podporovať dobré vzťahy patrí medzi tie najdôležitejšie. V tomto module Vám predstavíme nástroj, prostredníctvom ktorých dokážete lepšie uchopiť svoju vlastnú podstatu svojej osobnosti, spoznať svoje silné a slabé stránky ako aj porozumieť podstate osobnostných typov prostredníctvom najznámejšiej osobnostnej typológii DISK.
 • persolog® - Personality Factor Model / Profil Správania je metodológia založená na osobnostných typoch (DISK).

Rozsah modulu: 4 hodiny
Cena: 600 €

Žiadosť o ponuku