Reziliencia ako dôležitá výbava moderného lídra a človeka 21. storočia.

Zjednodušene povedané, reziliencia je naša spôsobilosť zvládať nepriaznivé okolnosti, schopnosť opäť sa „odraziť“ a ísť za svojimi cieľmi, túžbami a snami a to na hodnotovom základe.

Reziliencia je o zvládaní nepriaznivých, záťažových a stresových situácií. Môžeme ju tiež charakterizovať ako húževnatosť, nezlomnosť, trpezlivosť, vytrvalosť a schopnosť jedinca adaptovať sa na meniace podmienky. V širšom kontexte reziliencia napomáha nášmu optimálnemu a zdravému fungovaniu tak doma, ako i v práci. Vďaka reziliencii môžeme úspešne zvládať stresové situácie, kontrolovať svoje emócie a teda správanie, vedome realizovať v danom čase a kontexte tie najsprávnejšie rozhodnutia, úspešne plánovať a dosahovať stanovené ciele. Áno, reziliencia umožňuje zvyšovať kvalitu života a pomáha prežiť dobrý, šťastný a zmysluplný život v zdraví a vitalite.

Ako začať pracovať na svojej reziliencii?

Existuje viacero modelov, ktoré popisujú kľúčové kompetencie reziliencie. My sme na základe ich analýzy a praktických skúseností z nášho kultúrneho prostredia vytvorili vlastný model, ktorý v sebe integruje rozvoj nasledovných kompetencií:

  • Sebauvedomenie a sebapoznanie
  • Sebaregulácia a prispôsobivosť
  • Kauzálna analýza a kritické myslenie
  • Empatia a spolupráca
  • Realistický optimizmus a proaktivita
  • Zdravý životný štýl – energy-management
  • Vytrvalosť a húževnatosť
  • Vytváranie dobrých vzťahov a sieťovanie
Resilience_SK.jpg

Hlavné kompetencie reziliencie

Sebauvedomenie – je jedna z najdôležitejších kompetencií reziliencie.  Je to proces spoznávania a vyjasňovania si vlastných hodnotových preferencií, vízií, cieľov a vlastného zmyslu. Je to naša schopnosť a zároveň aj morálna zodpovednosť poznať svoje osobné hodnoty, vášne a silné stránky ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú to, čo považujeme v živote za dôležité. Uvedomenie si sily našich hodnôt a konanie v súlade s nimi, nám umožňuje udržať si správne smerovanie aj v ťažkých časoch. Osobné hodnoty sú zdrojom našej identity a integrity. Hlavným cieľom sebauvedomenia sa tak stáva etická kongruencia.

Sebaregulácia – my ľudia sme emocionálne a racionálne bytosti. Naša emocionalita je rýchlejšia ako naše racio. Veľmi dobre si to uvedomujú napríklad marketéri, ktorí veľmi šikovne pracujú s našou emocionalitou k získaniu pozornosti k určitému produktu, tovaru, alebo službe. Naše rozhodnutia sú výrazne ovplyvňované našimi emóciami. Cieľom našej práce v oblasti posilňovania sebaregulácie však nie je regulovať všetky naše emócie. Emócie sú pre nás veľmi dôležité a ich vhodným vyjadrovaním si upevňujeme našu autentickosť. Je však dôležité, aby sme si boli vedomí, ktoré emócie nám pomáhajú a ktoré škodia v zmysle regulácie vlastnej impulzívnosti.

Dôležitú úlohu pri rozvoji sebaregulácie zohráva aj spôsob, akým interpretujeme udalosti, ktoré sa nám dejú, teda aký je náš vlastný spôsob, ktorým interpretujeme tieto udalosti („z ang. explanatory style“). 

Mnohé udalosti, ktoré sa nám v živote udejú, nedokážeme ovplyvniť. Ale to, čo dokážeme mať pod kontrolou, ak na tom vedome pracujeme, je náš spôsob, ako na dané situácie reagujeme.

Kauzálna analýza & kritické myslenie – determinuje našu schopnosť identifikovať príčiny, prečo sa veci dejú. Takáto schopnosť nám dokáže zásadným spôsobom skvalitniť spôsob ako premýšľame a rozhodujeme sa. Úroveň našej kauzálnej analýzy je vo veľkej miere podmienená práve našou úrovňou sebauvedomenia a sebaregulácie. Vďaka kritickému mysleniu dokážeme nielen identifikovať, ale aj spracovať tzv. „pasce našej mysle“. Práve tie bývajú veľkou prekážkou pri skvalitňovaní našich rozhodovacích procesov.

Kritické myslenie vplýva aj na našu schopnosť vidieť príležitosti v zmene, kreativitu a inovatívnosť. V dobe, kedy sa veci menia takmer neustále, je práve táto zručnosť kľúčovou pre optimalizáciu nášho výkonu aj z hľadiska udržateľnosti.

Realistický optimizmus – pozitívne nastaveným ľuďom sa žije ľahšie, majú lepšie vzťahy, sú výkonnejší a dokonca je mnohými výskumami potvrdené, že pokiaľ ich realistický optimizmus pramení z ich vnútorného nastavenia, dokážu oveľa efektívnejšie zvládať záťažové situácie vrátane stresu. Úroveň nášho kritického myslenia je v „dvojičke“ s naším realistickým optimizmom, tým „ťahúňom“, ktorý nám umožňuje doťahovať veci do úspešného konca.

Veľmi veľa ľudí, aj na manažérskych pozíciách, sa vie nadchnúť pre nový projekt. No keď sa začnú objavovať riziká, výzvy a problémy narastajú, nie každý dokáže vytrvať. Manažéri nepochybujú o tom, že rozvíjanie zručností kauzálnej analýzy je dôležité. Vedia, že práve to im pomáha identifikovať, prečo sa dané veci dejú.  Keď však príde na realistický optimizmus, spozornieme. Akoby sme sa ho báli. Veď predsa: stavanie vzdušných zámkov v biznise nemá miesto. Plne súhlasím. Realistický optimizmus je práve o tom, čo je reálne – aj o výzvach a problémoch, no aj o tom, aby som nestratil/-a svoje zameranie a odhodlanie dosiahnuť svoju víziu aj napriek problémom. Ako teda budovať realistický optimizmus? Motivačná literatúra nestačí. Musíme poriadne „načrieť“ do svojho vnútra, naučiť sa pozerať na životné situácie z perspektívy, tzv. pohľad z balkóna a oprieť svoje „chcem“ o svoje „prečo“. Potom sa stávame nezastaviteľnými.

Energy-management – je kompetencia reziliencie, ktorá za posledné dve dekády prešla zásadnou, doslova paradigmatickou zmenou – v zmysle vnímania vlastného života nie ako „maratónu“, ale skôr ako „série rýchlych šprintov“. Tak ako šprintér, ktorý sa postaví na štartovaciu čiaru, tak aj my musíme mať pre dosiahnutie vytúženého výsledku nielen fyzický tréning, ale musíme byť aj dostatočne oddýchnutí a pripravení zvíťaziť aj po emocionálnej, mentálnej i hodnotovej stránke. Preto v efektívnom energy-managmente ide o striedanie dvoch fáz – oddychovejzáberovej, a to vyvážene vo všetkých štyroch kľúčových pilieroch reziliencie – fyzickom, emocionálnom, mentálnom a spirituálnom/hodnotovom.

Opäť sa vrátim do sveta športu, v ktorom sa už vôbec nepochybuje o sile nielen fyzického tréningu, ale aj sile emocionálnej, mentálnej a hodnotovej prípravy športovca.

Náš dobre nastavený energy-management výraznou mierou ovplyvňuje a podmieňuje naše zdravie. Práve v tomto bode začína počúvať najviac ľudí. Keď ide o zdravie, ide totiž o všetko.

Vytrvalosť –  naša schopnosť doťahovať veci do úspešného konca je zásadným spôsobom podmienená práve našou schopnosťou vytrvať aj vtedy, keď sa veci nevyvíjajú tak, ako sme si naplánovali. Vytrvalosť ide ruka v ruke s našou trpezlivosťou a hodnotovým zameraním. Ak naše ciele v sebe reflektujú aj naše hodnoty, teda máme vo svojom vnútri vyjasnené svoje „prečo“, sú naše šance vytrvať pri ich dosahovaní vyššie.

Aj na príklade vytrvalosti môžeme vidieť, že všetky tieto kompetencie reziliencie sú vzájomne poprepájané a navzájom sa ovplyvňujú a podmieňujú.

Vzťahy. Viete aká je tá najmocnejšia emócia na svete? Áno, je to láska. Keď niekoho alebo niečo úprimne milujeme, tak vieme prekonať takmer akékoľvek prekážky. Dôležité je však uvedomiť si, že ten najdôležitejší človek, ktorého sa musím naučiť mať rád/-a, som ja sám/sama. Ak dokážem samu seba prijať a mať rada aj so všetkými neresťami a nedokonalosťami, ktoré mám, je to ten najlepší možný základ pre budovanie vzťahov aj s druhými ľuďmi.

Dôležitou oblasťou pre budovanie dobrých vzťahov, ktorú sa mnohokrát začíname učiť až v dospelosti, je aktívne počúvanie a empatická komunikácia. Reálne praktizovanie aktívneho počúvania a empatie si vyžaduje obrovskú pozornosť, trpezlivosť a vytrvalosť. Výsledok však stojí za to.

My ľudia sme spoločenské bytosti. Potrebujeme žiť v spoločenstve a budovať si komunity, ktoré nám umožnia žiť naše dobré a zmyslom naplnené životy. Takýmito komunitami sú pre nás naše rodiny, domácnosti, firmy, organizácie či dokonca spoločnosť ako celok

Práve v tomto momente, keď sme si stručne predstavili jednotlivé kompetencie reziliencie, sa ukazuje veľká sila konceptu reziliencie, pretože prostredníctvom jej vedomého budovania dokážeme vedome budovať nielen seba, ale dokonca dokážeme presiahnuť svoj vlastný záujem. Výsledkom potom môže byť budovanie zodpovedných komunít, v ktorých vieme a chceme žiť svoje dobré životy – v tom aristotelovskom zmysle phronésis – teda praktickej múdrosti a rozumnosti.

Na tomto pevnom základe sú vystavané naše rozvojové programy Leadership & reziliencia.