Žiť podľa našich hodnôt

Hodnoty, ktorými sa odjakživa riadime, sa datujú do minulosti k našim zakladateľom. Predstavujú jadro zásad, ktoré aplikujeme každý deň, s našimi ľuďmi, našimi klientmi aj voči spoločnosti. Sú kľúčom k nášmu viac než 70-ročnému vývoju a sme presvedčení, že aj v nasledujúcich rokoch a desaťročiach budú naďalej základom nášho udržateľného rastu. Viac ako slová, naše hodnoty odzrkadľujú odhodlanie ísť nad rámec dodržiavania zákonov a nariadení. Sú piliermi etickej firmy, ktorou chceme byť.

Integrita
Poskytovanie prvotriednych služieb je nevyhnutnosťou. Neznamenalo by to však nič bez morálnych postojov, ktorými sme zaviazaní voči sebe a našim klientom. Integrita je základným kameňom našich vzťahov v rámci Mazars, ako aj s našimi klientmi a zainteresovanými stranami. Aby sme získali a najmä vytvárali vzájomnú dôveru, musíme byť vždy čestní a priami.

Zodpovednosť
Udržateľné firmy sú tie, ktoré sú zodpovedné. Veríme v zodpovednosť za naše súkromné aj profesionálne správanie. Záleží nám na tom, aký vplyv môže mať naša práca na našu komunitu a snažíme sa odlíšiť.

Rozmanitosť a rešpekt
Naši klienti sa spoliehajú na náš talent a skúsenosti. Naša sila spočíva v našich ľuďoch. Úcta ku každému jednotlivcovi a jeho jedinečný prínos je súčasťou toho, kto sme. Oceňujeme rozdiely a rôznorodosť, s vedomím, že ​​nové perspektívy posilňujú našu organizáciu a robia ju lepšou.

Technická dokonalosť
Poskytovanie čo najlepších služieb pre našich klientov vo všetkých projektoch a úlohách je našou hlavnou prioritou. Z toho dôvodu neustále presadzujeme najvyššiu úroveň technických zručností a kvality vo všetkom, čo robíme. Prostredníctvom inovácií a rozvoja talentov sa snažíme splniť očakávania všetkých zainteresovaných strán.

Nezávislosť
Nezávislosť bola pre Mazars vždy raison d’être a nastavením mysle. Či už pracujeme ako audítori alebo poradcovia, nevyhnutne konáme nezávisle.

Riadenie
Od založenia Mazars už tri generácie lídrov úspešne odovzdali vedomosti a skúsenosti novým lídrom a pripravili cestu pre lepšiu budúcnosť. Kontinuita a riadenie sú kľúčovými zložkami dlhodobého rozvoja nás a našich klientov.

Od hodnôt k správaniu : náš globálny kódex správania

Náš kódex správania je na celom svete praktickou príručkou, ktorá pomáha prechádzať všetkým našim ľuďom, bez ohľadu na ich vek, postavenie alebo krajinu, ťažkými voľbami a príjmať správne rozhodnutia v súlade s našimi hodnotami.

Jasne definuje, kto sme, čo očakávame od našich ľudí a ako vo všeobecnosti zaobchádzame s našimi klientmi, zainteresovanými stranami a komunitami. V zložitom a rýchlo sa vyvíjajúcom prostredí ho používame ako morálny kompas pre naše každodenné aktivity. Nastavuje hranice pre to, čo je odporúčané alebo prijateľné a čo by naopak ohrozilo našu povesť a dôveru iných ľudí. Každé narušenie posudzujeme s vážnosťou a ak je to potrebné, podnikneme príslušné kroky na dodržiavanie tohto kódexu. Týmto spôsobom sa stávame dôveryhodnou firmou, ktorá pracuje v kolektívnom záujme a ktorá je zaviazaná svojim klientom, ľuďom aj širšej spoločnosti.

Konať bezúhonne
Úspech spoločnosti Mazars vychádza z nášho vzťahu s klientmi a zainteresovanými stranami založenom na dôvere. Aby sme túto dôveru udržiavali a rozvíjali, musíme byť vždy čestní a priami.

Byť zodpovední
Preberáme zodpovednosť za naše osobné aj profesionálne správanie. Záleží nám na našom vplyve na komunity, v ktorých pracujeme, a snažíme sa priniesť pozitívnu zmenu.

Rešpektovať ľudí
Sila našej organizácie spočíva v ľuďoch, ktorí s nami pracujú. S každým jednotlivcom zaobchádzame s rešpektom, aby sa všetci cítili ocenení pre ich rozmanitosť, jedinečný pohľad na vec a prínos.

Prinášať vynikajúcu kvalitu
Naším cieľom je vždy poskytovať vynikajúcu prácu. Inovujeme a rozvíjame našich ľudí, aby sme naplnili vyvíjajúce sa potreby našich klientov a zainteresovaných strán.

Myslieť nezávisle
Sme dôveryhodní poradcovia. Naše rady sú objektívne a nezaujaté. Ceníme si našu nezávislosť. Vyhýbame sa vzťahom, ktoré by nám mohli zabrániť v tom, aby sme konali podľa najvyšších profesionálnych štandardov.

Tvoriť budúcnosť
Mazars je trvalo udržateľná firma. Vytvárame dlhodobé vzťahy, podporujeme podnikanie a máme naplánované odovzdávanie riadiacich funkcií.