Zodpovedný prístup bánk: porovnávacia štúdia 2020

Keďže sa banky čoraz viac zameriavajú na enviromentálne, sociálne a riadiace kritéria (tzv. ESG) spoločne so zodpovedný spoločenským prístupom, spoločnosť Mazars posúdila, ako banky integrujú udržateľnosť do svojich obchodných praktík.

Či už sa jedná o podporu environmentálnych iniciatív alebo uvedomenia si svojho spoločenského vplyvu, banky sú na misii s cieľom fungovať zodpovedne a začleniť udržateľnosť do svojich vízií a hodnôt. Pandémia Covid-19 nedávno poukázala na dôležitosť pozitívnej role, ktorú môžu banky zohrávať s vládami a regulačnými orgánmi, kde banky sa snažia poskytnúť podporu podnikom a zákazníkom, udržať ekonomiku v chode a pomáhať zmierňovať ekonomické účinky krízy.

S cieľom pomôcť bankám a ich zúčastneným stranám zistiť, kde sa nachádzajú, táto porovnávacia štúdia skúma prístupy k udržateľnosti na vzorke 30 bánk, ktoré sú členmi UNEP-FI a/alebo signatármi Zásad pre zodpovedné bankovníctvo. Porovnáva tieto prístupy a podľa možnosti identifikuje najlepšie príklady už osvedčených postupov. Náš výskum je založený na verejne dostupných informáciách vrátane správ o spoločenskej zodpovednosti bánk. Naša metodika hodnotenia, ktorá je podrobnejšie opísaná v správe, sa snaží smerovať k tomu „ako to má vyzerať dobre“.

Celkovo boli iba tri z 30 hodnotených bánk identifikované ako také, ktoré aplikujú osvedčené postupy v rámci širokého spektra faktorov udržateľnosti (Lídri), pričom 10 bánk identifikovalo udržateľný prístup k niektorým faktorom (Podporovatelia) a 17 bánk uviedlo, že disponuje obmedzenými dôkazmi o udržateľnom prístupe vo väčšine faktorov (Sledovatelia).

Stiahnite si celú štúdiu (v anglickom jazyku), aby ste sa dozvedeli viac o tom, ako banky integrujú environmentálne, sociálne a riadiace kritériá do svojich obchodných stratégií a rámcov riadenia rizík.

Dokumenty

Responsible Banking Practices_Benchmark study.pdf
Responsible Banking Practices_​Benchmark study.pdf
Zodpovedný prístup bánk_Tlačová správa
Zodpovedný prístup bánk_​Tlačová správa