Boris Šváby Partner v Bartošík Šváby

Boris Šváby vykonáva právnu prax od roku 2001. Poskytuje právne služby predovšetkým slovensky, anglicky a francúzsky hovoriacim klientom v rôznych obchodných a korporátnych záležitostiach a transakciách ako sú fúzie a akvizície, zakladanie spoločných podnikov (joint-venture), v oblasti práva nehnuteľností, korporátneho práva, všeobecného obchodného práva a pracovného práva.

 

Boris má bohaté skúsenosti v oblasti korporátneho práva, konkrétne v oblasti fúzií a akvizícií a private equity transakcií. V rámci doterajšej praxe v tejto oblasti bol Boris účastný na viac ako 35 transakciách, v rámci ktorých klienti buď kupovali účasti na slovenských spoločnostiach alebo tieto predávali, či už formou tzv. share alebo asset dealu. V rámci korporátneho práva má Boris skúsenosti tiež so zakladaním joint-ventures, negociáciou akcionárskych dohôd a financovaním akvizícií.

Boris má tiež značné skúsenosti v sporovej oblasti, vymáhaní pohľadávok a urovnávaní sporov. Zastupuje viaceré zahraničné finančné inštitúcie (banky a poisťovne) a stavebné spoločnosti v konaniach pred slovenskými súdmi. Sporové veci, ktorým sa Boris venuje, sú veľmi komplexné a často zahŕňajú otázky právomoci súdov alebo sa týkajú viacerých súdnych konaní.  

V oblasti transakcií s nehnuteľnosťami má Boris tiež značné skúsenosti. Zastupuje klientov pri nadobúdaní užívacích práv k pozemkom a budovám v rámci rôznych greenfield a brownfield projektov a taktiež pri právnych auditoch a nadobúdaní pozemkov a budov, vrátane financovania akvizície.

Nakoniec, Boris radí veľkým nadnárodným korporátnym klientom (slovenským dcéram zahraničných skupín) pri ich každodenných obchodných záležitostiach, najmä pokiaľ ide o corporate governance, zmluvné právo, prípravu stanovísk z rôznych právnych oblastí a pokiaľ ide o pracovné právo. V rámci tejto aktivity je Boris hlavný kontakt pre právne oddelenia materských spoločností klientov a poskytuje zrozumiteľný výklad slovenských právnych konceptov a radí pri adaptácii zahranično-právnych konceptov do slovenského právneho prostredia.

Boris komunikuje plynule slovensky, anglicky a francúzsky.