Outsourcing miezd & HR

Od spracovania miezd a administratívy až po riešenie neustále sa meniacej pracovno-právnej legislatívy, spoľahlivý outsourcing môže zefektívniť mzdovú agendu, znížiť vaše výdavky a zmierniť tlak na vás a vaše podnikanie.

Naši experti majú široký prehľad o problematike spojenej so mzdovou agendou a zároveň sa úzko špecializujú na určitú oblasť. Vďaka svojmu nadhľadu sú schopní posúdiť fungovanie nastavenia procesov v spoločnosti a navrhnúť jednoduché a vhodné riešenie.

Vďaka rozsiahlym praktickým skúsenostiam našich odborníkov a zázemiu nadnárodnej siete spoločnosti Mazars sme schopní riešiť jednotlivé otázky z pohľadu miestnej úpravy i z medzinárodného pohľadu. Naše znalosti tiež pokrývajú medzinárodnú problematiku daňových fiškálnych aspektov v oblasti medzinárodného prenájmu pracovných síl.

Vďaka nášmu plne integrovanému mzdovému systému dokážeme jednoducho a efektívne zvládnuť vedenie celého procesu od vyplnenia mesačných výkazov práce (timesheet) vašich zamestnancov až po vystavenie ich výplatných pások.

Kompletné spracovanie vstupných dát v dohodnutom formáte

 • Spracovanie vstupných dát v dohodnutom formáte
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov z a do inštitúcií
 • Výstupné doklady pre vystúpených zamestnancov
 • Mesačné výkazy do Sociálnej a zdravotných poisťovní, mesačné prehľady na daňový úrad
 • Spracovanie PN, prerušení a absencií
 • Elektronická komunikácia s inštitúciami
 • Doprihlasovanie DOBŠ, výnimky
 • Ročné zúčtovanie dane
 • Ročné výkazy
 • Súčinnosť s exekučnými úradmi
 • Príprava platobných príkazov
 • Sprocesovanie platieb miezd, odvodov a daní
 • Výstupy podľa požiadaviek klienta v dohodnutom termíne
 • Štatistiky pre potreby štátnych orgánov
 • Vedenie, aktualizácia a uskladnenie osobných zložiek zamestnancov

Prenos a spracovávanie dát v personálnej a mzdovej agende

 • Analýza stavu procesu zberu dát – následne nastavenie
 • Analýza stavu prenosu dát k externému dodávateľovi – následne nastavenie
 • Nastavenie dátového prenosu priamo na SQL databázu Mazars v plne automatickom režime 
 • Nastavenie kalendára pravidelne opakujúcich sa aktivít na celý kalendárny rok
 • Nastavenie e-payroll systému zberu dát

HR Služby

 • Elektronický archív osobných zložiek zamestnancov a výstupov zo spracovania miezd
 • Výroba zmlúv, ukončení, dodatkov a príprava na podpis
 • Analýza čerpaných dovoleniek, PN, lekárov
 • Nastavenie/konzultácia dochádzkového systému
 • Pozvánka na business breakfast – krátke prezentácie/školenia v úzkom kruhu s právnymi a mzdovými špecialistami
 • Sledovanie legislatívnych zmien
 • Poradenstvo

Naše služby tiež pokrývajú problematiku týkajúcu sa zamestnávania zahraničných zamestnancov.