Tímová reziliencia

Hlavným cieľom tréningu je zvyšovanie psychickej odolnosti a angažovanosti tímov nie len v dobe krízy. V dvoch moduloch tohto rozvojového programu sa zameriame na predstavenie a rozvoj reziliencie ako moderného vedeckého konceptu v biznise, ktorý má až 40 % podiel na našej úspešnosti.

Prostredníctvom kontinuálneho zvyšovania úrovne jednotlivcov v kľúčových kompetenciách reziliencie dokážeme udržateľne optimalizovať ich výkon a spokojnosť.

Modul 1: Individuálna & tímová reziliencia – ako začať na nej pracovať

Reziliencia – čo to je? Prečo je dôležitá? Predstavenie konceptu reziliencie a jeho potenciálu pre optimalizáciu výkonu jednotlivcov a tímov. Diagnostika RQ (resilience quotient) – pred webinárom sa členom tímu zašle link s RQ testom v elektronickej verzii. Na webinári budeme podávať spätnú väzbu k úrovni kľúčových kompetencií rezilienice. Predmetom webinára bude aj nácvik techník na budovanie mikro-rezilientných návykov pre rozvoj kľúčových kompetencií reziliencie (sebauvedomenie, sebaregulácia, realistický optimizmus, kritické myslenie, energy-management, vzťahy, GRIT= Vaša vášeň x vytrvalosť); Praktické techniky „real-time resilience“ (reziliencia tu a teraz).
Rozsah modulu: 4 hodiny
Cena: 600 €

Modul 2: Budovanie tímovej reziliencie

Špecifická pozornosť bude venovaná tímovým hodnotám, optimalizácii tímového výkonu, budovaniu tímovej kongruencie, budovaniu dobrých vzťahov za pomoci využitia persolog® - Personality Factor Model.

Rozsah modulu: 4 hodiny
Cena: 600 €

Cieľová skupina: rôzne úrovne zamestnancov
Metódy tréningu: tréning, koučing, mentoring, prípadové štúdie, energy-management, tvorba plánu filozofie nášho tímu.

Žiadosť o ponuku