Rozvojový program leadershipu & reziliencie

Moderné firmy si pri svojej snahe transformovať sa na zodpovedné spoločnosti (Good Corporate Citizen) vyžadujú viac než len dobrý manažment.

Cieľ programu

Nebudeme sa podrobne venovať len analýze rozdielov, ktoré od seba odlišujú manažérov a lídrov (M. Armstrong, T. Stephens), ale naučíme Vás byť viac otvorení novým možnostiam. V centre tohto prístupu je morálna predstavivosť (P. Werhane). Prostredníctvom riešenia prípadových štúdií budeme trénovať uplatňovanie osobných a aktívnych postojov a klarifikovať (vyjasňovať) si hodnotovú orientáciu a schopnosť kriticky myslieť aj v neľahkých situáciách.

Metódy tréningu: koučing, mentoring, diagnostika RQ, prípadové štúdie, rolové hry, tréning, tvorba plánu osobného rozvoja v oblasti reziliencie.
Cieľová skupina: manažment spoločnosti

Modul 1:

Od manažéra k lídrovi – kľúčové kompetencie efektívneho lídra 21. storočia.

Rozsah modulu: 4 hodiny
Cena: 600 €

Modul 2:

Self-leadership, etika a reziliencia.

Rozsah modulu: 4 hodiny
Cena: 600 €

Modul 3:

Vytváranie hodnotovej firemnej kultúry podporujúcej rozvoj potenciálu zamestnancov, budovanie dobrých vzťahov a angažovanosti zamestnancov.

Rozsah modulu: 4 hodiny
Cena: 600 €

Modul 4:

Teambuilding: Tímová a medzi-tímová spolupráca

Rozsah modulu: 4 hodiny
Cena: 600 €

Modul 1: Od manažéra k lídrovi – kľúčové kompetencie efektívneho lídra 21. storočia

Tréning je zameraný najmä na tréning kľúčových kompetencií a kľúčových zručností efektívnych lídrov vedúcich k vyššej úrovni kritického myslenia a morálnej imaginácie.

Hlavné témy tréningu:

 1. Od manažéra k lídrovi. Leadership & followership.
 2. Kľúčové kompetencie rozvoja nášho self-leadershipu – osobné hodnoty, ciele, vízie, zmysel, návyky.
 3. Tréning kritického myslenia a morálnej imaginácie: riešenie prípadových štúdií.
 4. Moje nové návyky – ja efektívny líder.

Metódy tréningu: koučing, mentoring, prípadové štúdie, rolové hry, tréning, tvorba plánu nových návykov – ja efektívny líder.

Modul 2: Self-leadership, etika a reziliencia

Cieľ tréningu:

Hlavným cieľom tohto tréningu je naučiť Vás používať konkrétne metódy a techniky, ktoré priamo vplývajú na rozvoj Vášho self-leadershipu a osobnej reziliencie a to nie len v pracovnej ale i súkromnej oblasti, čo bude mať za následok efektívnejšie využívanie Vašich schopností, Vašej energie, Vášho času, vytváranie vzťahov založených na dôvere, rozvoj Vášho kritického myslenia, kreativity a kongruencie. Po absolvovaní tréningu získate nový pohľad na možnosti Vášho celkového nastavenia, riešenia neštandardných, problematických, záťažových a stresových situácií. Naučíme Vás ako rozvíjať svoje silné stránky, ako pracovať s konkrétnymi komunikačnými technikami, ako zvládať stres, predchádzať syndrómu vyhorenia a ako využívať techniky kritického myslenia vychádzajúce z najnovších poznatkov pozitívnej psychológie.

Tréning je zameraný najmä na tréning kľúčových kompetencií a kľúčových zručností vedúcich k vyššej reziliencii, psychickej odolnosti, výkonnosti, spokojnosti a angažovanosti.

 • Kľúčové kompetencie: sebauvedomenie, sebaregulácia, kritické myslenie, energy-management, vytváranie dobrých vzťahov, realistický optimizmus, vytrvalosť a doťahovanie vecí do úspešného konca.Analýza výsledkov – aké sú silné a slabé stránky a ako s nimi pracovať s cieľom efektívne komunikovať.
 • Kľúčové zručnosti: efektívne definovanie a dosahovanie cieľov, pozitívne myslenie, vzorce myslenia (myšlienka - dôsledok), efektívne manažovanie našej energie, eliminácia neproduktívneho myslenia, predsudky a neefektívne vzorce nášho správania (diagnostika, uvedomenie, zmena), efektívne komunikačné zručnosti, kritické myslenie, mentálne hry, efektívna pochvala, oceňovanie a spätná väzba, empatická komunikácia.

Hlavné témy tréningu:

 • Self-leadership, etika a reziliencia. Psychická odolnosť. Angažovanosť.
 • Kľúčové kompetencie rozvoja nášho self-leadershipu, etickej kongruencie a reziliencie (Sebauvedomenie. Sebaregulácia. Kritické myslenie. Realistický optimizmus. Energy-management. Vytváranie dobrých vzťahov. Vytrvalosť.).
 • Diagnostika RQ (resilience quotient), podávanie spätnej väzby.
 • Tréning konkrétnych techník a metód reziliencie – napr. ako efektívnejšie zvládať stres, ako lepšie zvládať svoju emocionalitu, ako rozvíjať kritické myslenie u manažérov a pod.
 • Tvorba plánu osobného rozvoja reziliencie.

Modul 3: Vytváranie hodnotovej firemnej kultúry podporujúcej rozvoj potenciálu zamestnancov, budovanie dobrých vzťahov a angažovanosti zamestnancov.

Leadership a firemná kultúra

Cieľom je:

 • zdôvodniť prečo je dôležité aby lídri venovali cielenú pozornosť formovaniu žiadúcej firemnej kultúry. „Dobrá firemná kultúra si dá firemnú stratégiu na večeru!“ (Peter Drucker)
 • význam a dôležitosť dobrého leadershipu a followershipu pre vedomé kreovanie žiadúcej firemnej kultúry
 • predstavenie a prevedenie diagnostického nástroja na meranie súčasného a želateľného stavu firemnej kultúry „OCAI“ (Organizational Culture Assessment Instrument), ktorý umožní identifikovať aj reálne žité firemné hodnoty,
 • predstaviť celý proces formovania firemnej kultúry – od úvodného workshopu, cez diagnostiku firemnej kultúry, analýzy dát, identifikácii a následnej klarifikácii firemných hodnôt, tvorby vízie a poslania, po tvorbu konkrétnej stratégie, v rámci ktorej významnú úlohu zohráva aj nastavenie efektívneho vzdelávacieho plánu, v srdci ktorého by mal byť tréning hodnôt pre všetkých novoprijatých aj existujúcich zamestnancov.
 • uviesť konkrétne prípadové štúdie z tvorby žiadúcej firemnej kultúry z domácej i zahraničnej praxe.

Hlavné témy tréningu:

 • Firemná kultúra – čo je to a prečo je dôležité venovať jej formovaniu cielenú pozornosť. Materiálne a nemateriálne artefakty firemnej kultúry.
 • Leadership a Followership. Predstavenie diagnostického nástroja na meranie súčasného a želateľného stavu firemnej kultúry „OCAI“ (Organizational Culture Assessment Instrument). Diskusia
 • Predstavenie celého procesu formovania firemnej kultúry – od úvodného workshopu manažmentu, cez diagnostiku firemnej kultúry, analýzu dát, analýzu firemných dokumentov, identifikáciu a následnú klarifikáciu firemných hodnôt, vízie a poslania, po tvorbu konkrétnej stratégie, v rámci ktorej významnú úlohu zohráva aj nastavenie efektívneho vzdelávacieho plánu, v srdci ktorého by mal byť tréning hodnôt pre všetkých novoprijatých aj existujúcich zamestnancov.
 • Prípadové štúdie z formovania žiadúcej firemnej kultúry z domácej aj zahraničnej praxe. Diskusia.

Modul 4: Teambuilding: Tímová a medzi-tímová spolupráca

Špecifikácia:
Zážitkový, rozvojový tréning a teambuilding zameraný na zlepšenie komunikácie a interakcií v práci - medzi tímami, podporu medzi-tímovej emócie, lepšie pochopenie seba samého a zvýšenie pracovnej a osobnej motivácie.

Metódy:
Aktívna práca na sebe, tímová práca, riadená diskusia, praktické cvičenia, modelová komunikácia. Hlavné ciele teambuildingu z pohľadu účastníka:

 1. Uvedomím si, ako pôsobím na ľudí okolo seba, čo sú moje hodnoty a ciele v živote
 2. Zažijem hlboké zážitkové sebapoznanie na základe vlastného vhľadu, ako aj cenných spätných väzieb od ostatných
 3. Precvičím si „empatické porozumenie“.
 4. Naučím sa budovať dôveru a pozitívnu atmosféru v tíme
 5. Posilním si vlastnú pracovnú motiváciu a naučím sa vytvárať si dobré vzťahy.
 6. Zlepším sa v posilnení spolupráce a zameriavaní na výsledok
 7. Naučím sa ktoré sú nevyhnutné podmienky k vytváraniu zdravých vzťahov.

Žiadosť o ponuku