Reštrukturalizácia a platobná neschopnosť

Pomôžeme vám v náročných časoch.

Počas obdobia finančných ťažkostí, neistoty a zmien v spoločnosti vám náš globálny tím zložený z odborníkov na reštrukturalizáciu a platobnú neschopnosť pomôže ochrániť hodnotu, implementovať záchranné stratégie a priniesť pozitívne výsledky celej firme.

Náš prístup - Reštrukturalizácia

Veríme, že pri včasnej identifikácii základných príčin problémov firmy máme najvyššiu šancu zrealizovať plán reštrukturalizácie, ktorý zlepší obchodné výsledky udržateľným spôsobom. 

Reštrukturalizačné služby môžete potrebovať z rôznych dôvodov, no naša práca v zásade spočíva vždy v tom istom: vyhodnotiť, predstaviť a odporučiť najlepšie možnosti pre vaše podnikanie a zainteresované strany v tomto zložitom období.

Spoločne pre vás nájdeme solventné alebo insolventné riešenie podľa vášho výberu.

Medzi naše reštrukturalizačné služby patrí:

  • Nezávislé obchodné preskúmanie (IBR) – preskúmame finančné, prevádzkové a strategické výsledky a prognózy spoločnosti
  • Preskúmanie možností – vyhodnotenie výhod jednotlivých krokov, ktoré môže vedenie podniknúť
  • Preskúmanie pred pôžičkou – identifikácia rozsahu potrebnej podpory a úrovne dlhu, ktorú môže spoločnosť pokryť
  • Preskúmanie solventnosti – určenie pozície spoločnosti z pohľadu solventnosti a poradenstvo pre vedenie a riaditeľov z hľadiska ich povinností. Určenie možností dostupných zainteresovaným stranám a pravdepodobné výsledky štruktúrovaného odchodu
  • Pohotovostné plány – pomôžeme vám ohodnotiť a riadiť krátkodobý prevádzkový kapitál vo svetle alternatívnych stratégií, akými sú napríklad zrýchlená fúzia či akvizícia alebo vyhlásenie platobnej neschopnosti
  • Zjednodušenie štruktúr – pomôžeme vám zjednodušiť firemné štruktúry a zmierniť záťaž, náklady a riziko súvisiace s dodržiavaním súladu. Ambiciózne spoločnosti často časom zistia, že majú príliš komplikovanú štruktúru a v skupine figurujú aj viaceré spiace dcérske spoločnosti.

Platobná neschopnosť

Na konci životného cyklu spoločnosti vám pomôžeme uplatniť stratégiu, ktorá bude najvhodnejšia pre všetky zainteresované strany. Máme rozsiahle skúsenosti s likvidáciou subjektov a minimalizáciou dopadu na akcionárov – či už ide o súkromné osoby alebo firemných akcionárov. Naším cieľom je v každom prípade riešiť akékoľvek okamžité problémy a zachovať hodnotu všade, kde je to možné.

Naše na mieru šité poradenstvo a podpora vám pomôže identifikovať a zrealizovať optimálnu reštrukturalizáciu spoločnosti.

Máme tiež značné skúsenosti so sporným procesom platobnej neschopnosti a náš tím sa vyzná v identifikácii a riešení požiadaviek vyplývajúcich z relevantnej legislatívy v krajinách, kde pôsobíte. Ako integrované medzinárodné partnerstvo máme veľký rozsah pôsobnosti a lokálne znalosti, vďaka čomu vám pomôžeme na všetkých trhoch, kde pôsobíte.

Podporíme vás pri spätnom získaní finančných prostriedkov pre veriteľov prostredníctvom komerčných dohôd a v prípade potreby prostredníctvom súdneho sporu.  V mnohých prípadoch boli finančné prostriedky získané vďaka nášmu vyšetrovaniu jediným zdrojom prostriedkov pre insolventný subjekt.

Náš tím pravidelne rieši požiadavky vyplývajúce z transakcií pod cenu, preferencií, porušenia povinnosti/zneužitia úradnej moci, nezákonných dividend, nespravodlivého alebo podvodného obchodovania, a zároveň sa snaží o splatenie nesplatených pôžičiek od vedenia a tretích strán. 

Vyšetrovanie podvodu a sledovanie aktív, často na medzinárodnej úrovni, je vďaka našej globálnej sieti pobočiek a internej forenznej expertíze oveľa efektívnejšie.

Naši ľudia

Zamestnávame odborníkov na reštrukturalizáciu v 30 krajinách na všetkých 5 kontinentoch s rozsiahlymi skúsenosťami s domácimi aj medzinárodnými projektmi. Vďaka tomu vám pomôžeme v komplikovaných a náročných časoch bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta pôsobíte.

Zaslať žiadosť o ponuku