Firemné výkazy

Informujte svojich partnerov efektívne a transparentne.

Pri správnom podávaní správ poskytujete partnerom náhľad do kultúry organizácie. V nedávnych rokoch sa začal klásť väčší dôraz na kvalitu podávaných správ, aj v dôsledku prísnejších regulácií a rastúcich požiadaviek zainteresovaných strán. Spoločnosti sa pri rozprávaní svojho príbehu musia snažiť viac ako kedykoľvek predtým. Spolupracujeme s rôznymi spoločnosťami od start-upov až po úspešné nadnárodné firmy a pomáhame im komunikovať jasne a efektívne.

Náš prístup

Požiadavky na väčšiu finančnú transparentnosť a dôkazy o udržateľnosti organizácie prichádzajú z mnohých strán, napríklad od regulačných orgánov, investorov a ďalších zainteresovaných strán. Preto sa očakáva, že podávané správy nebudú pokrývať len finančné údaje, ale aj stratégie, kvalitu riadenia, schémy odmeňovania, a dokonca aj dopad spoločnosti na životné prostredie, zamestnancov, spoločnosť ako takú a ďalšie zainteresované strany.

Rastúci zoznam požiadaviek už teraz predstavuje veľkú záťaž pre manažérov a je pravdepodobné, že tento zoznam bude ďalej rásť. V spoločnosti Mazars dlhodobo pomáhame našim klientom napĺňať – a prekračovať – najnovšie normy v oblasti podávania správ.

Vytvárame tímy zložené z odborníkov na finančné výkazy a účtovníctvo a odborníkov na podávanie nefinančných správ, a výsledkom je pragmatický podnikateľský prístup.

Klientom ponúkame integrované riešenia v týchto oblastiach:

Finančné aspekty

 • Implementácia nových účtovných noriem
 • Riešenie problémov vyplývajúcich z navrhovaných účtovných noriem a pokynov
 • Zmeny GAAP
 • Fúzie a akvizície
 • Podpora pri konsolidácii
 • Reorganizácia skupiny
 • Komplexná konsolidácia
 • Finančné štruktúry
 • Zníženie kapitálu
 • Ocenenie kúpnej ceny
 • Ocenenie platieb na základe podielu
 • Systémy dôchodkového zabezpečenia
 • Projekty infraštruktúry.

Nefinančné aspekty 

 • Vypracúvanie nefinančných integrovaných výročných správ
 • Pomoc pri zverejňovaní firemných rizík riadenia
 • Zbieranie a spájanie nefinančných údajov pre podporu podávania správ vedeniu, rade a pre podporu externého zverejňovania
 • Identifikácia kľúčových ukazovateľov výkonu
 • Poskytovanie podpory pri budovaní integrovaných rámcov pre podávanie správ.

Naše nástroje a riešenia

Využívame proces priebežných inovácií s cieľom navrhnúť a budovať na mieru šité nástroje a riešenia, ktoré podporujú našu prácu a pomáhajú nám vytvárať pridanú hodnotu a poskytovať kvalitnejšie informácie.

Naši ľudia

Zamestnávame odborníkov na analýzu nových noriem v účtovníctve a výkazníctve, ktorí dobre poznajú regulačné požiadavky v rôznych častiach sveta a majú rozsiahle skúsenosti z rôznych odvetví priemyslu.

Členovia nášho tímu sa pravidelne stretávajú s tvorcami politík, zúčastňujú sa na pracovných skupinách špecifických odvetví a spolupracujú ako jeden globálny integrovaný tím s cieľom zdieľať znalosti a osvedčené postupy, čo znamená, že máme všetko potrebné pre to, aby sme mohli proaktívne radiť klientom v oblasti nových noriem a ich dopadov.

Zaslať žiadosť o ponuku