Mazars CEE daňový sprievodca 2023

V Mazars už po jedenásty raz zverejňujeme regionálneho daňového sprievodcu, ktorý predstavuje ukážky a porovnávacie tabuľky daňových systémov 25 krajín strednej a východnej Európy na rok 2023.

Táto príručka, ktorá sa rozrástla z 15 krajín v roku 2013 na 25 v roku 2023, poskytuje náhľad do širokého spektra daňových otázok so zameraním na zdaňovanie príjmov právnických osôb, transferové oceňovanie, zamestnanosť a dane z obratu. Čitateľom je k dispozícii v anglickom jazyku.

Sprievodcu sme zverejnili aj na interaktívnej online platforme ako komplexnú webovú príručku. Ponúka online profily jednotlivých krajín s konkrétnymi a aktuálnymi informáciami. Umožňuje tak porovnanie s ohľadom na špecifické aspekty daňových systémov v týchto štátoch.

Vitajte pri čítaní aktuálneho vydania regionálnej daňovej príručky

Za posledné roky sme na Slovensku boli svedkami skôr kozmetických úprav našich najvýznamnejších daňových zákonov, ktorými nepochybne sú: zákon o dani z príjmov a zákon o dani z pridanej hodnoty. Napriek tomu možno konštatovať, že od svojho uzákonenia v roku 2003, resp. v roku 2004, boli tieto dva zákony novelizované spolu viac ako 150-krát.   

Aktuálnu situáciu vystihuje Kvetoslava Čavajdová, partnerka oddelenia daňového poradenstva v Mazars na Slovensku: „V čase, kedy čelíme súčasnej energetickej, geopolitickej a finančnej kríze je nepochybne náročné držať krok s meniacou sa daňovou legislatívou a poctivo vnímať všetky uzákonené zmeny a daňové iniciatívy, a to nie len na lokálnej, ale aj medzinárodnej úrovni.“

Veríme, že zorientovať sa v spleti základných slovenských a zahraničných daňových pravidiel Vám, okrem našej celoročnej práce, pomôže aj náš najnovší regionálny daňový sprievodca, ktorého pre Vás pripravili daňoví experti  z pobočiek Mazars v strednej a východnej Európe.

Cieľom tejto publikácie je už po jedenásty raz poskytnúť prehľad základných charakteristík daňových systémov v celom našom regióne – tento rok s údajmi až za 25 krajín. Okrem Vyšehradskej štvorky zahŕňa daňový sprievodca krajiny juhovýchodnej Európy, Nemecko, Rakúsko, Ukrajinu, Rumunsko, Moldavsko a pobaltské štáty. V roku 2023 po prvýkrát prispeli aj pobočky Mazars v krajinách strednej Ázie (Kazachstan, Kirgizsko a Uzbekistan).

Tohtoročné vydanie daňového sprievodcu obsahuje informácie o daňových systémoch v znení predpisov platných ku koncu januára 2023.

Publikácia porovnáva aj základné faktory konkurencieschopnosti v regióne

O aké faktory teda ide? Patrí k nim predovšetkým rozsah daňového a odvodového zaťaženia zamestnancov: okrem príslušných sadzieb daní a odvodov uvádzame aj príklady celkového zaťaženia pre rôzne úrovne platov a rodinný status zamestnancov.

Ďalšími kľúčovými faktormi sú sadzby a osobitosti dane z pridanej hodnoty, ako aj špecifiká systému dane z príjmov právnických osôb (napr. daňové úľavy na výskum a vývoj, možnosti umorovania daňových strát, skupinové zdanenie, obmedzenia daňovej uznateľnosti úrokov, atď.). V neposlednom rade tu čitatelia nájdu aj stručný prehľad hlavných charakteristík pravidiel transferového oceňovania jednotlivých krajín v regióne.

Najvýznamnejšie zmeny od roku 2023 pre Slovensko

  1. Novela zákona o dani z príjmov priniesla viaceré úpravy ustanovení v oblasti transferového oceňovania a určovania základu dane (daňovej straty) zahraničných daňovníkov, ktorí vykonávajú činnosť na území SR, a nemajú povinnosť viesť účtovníctvo podľa slovenských účtovných predpisov.
  2. S účinnosťou od 1.1.2024 dochádza k implementácii pravidiel Smernice Rady (EU) 2016/1164 (tzv. „ATAD smernica“) do slovenskej legislatívy. Nové pravidlá sa týkajú obmedzenia pri zahrňovaní čistých úrokových nákladov do základu dane, pričom limitácia sa uplatní u daňovníkov, u ktorých suma čistých úrokových nákladov, t.j. rozdiel medzi úrokovými nákladmi a výnosmi v príslušnom zdaňovacom období, je vyššia ako 3 000 000 eur.
  3. V oblasti dane z pridanej hodnoty je možné za najvýznamnejšiu zmenu považovať zavedenie povinnosti odberateľa – platiteľa vykonať opravu odpočítanej dane z nakúpených tovarov a služieb, z ktorých nákupu si uplatnil odpočítanie dane, v prípade, ak ich dodávateľovi nezaplatil, resp. zaplatil len čiastočne, a zároveň uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti daného záväzku.

Pred prijatím akéhokoľvek strategického obchodného rozhodnutia je vždy potrebná diskusia a podrobná analýza. Na tento účel sme do príručky zahrnuli priame kontaktné údaje našich pobočiek a odborníkov. S prípadnými otázkami alebo nejasnosťami sa môžete obrátiť na expertov Mazars na Slovensku v päte stránky. Radi Vám pomôžeme.

Dokument

CEE tax guide 2023 by Mazars
CEE tax guide 2023 by Mazars