Veľké firmy budú musieť vykazovať informácie o udržateľnosti

Všetky veľké firmy budú musieť vykazovať informácie o udržateľnosti. Monitorovať budú vplyv podnikania na životné prostredie, prístup k zamestnancom či dodržiavanie ľudských práv.

Bratislava 20.9.2021

Európska únia pritvrdila pri pravidlách, ktoré majú zabezpečiť uhlíkovú neutralitu. Kontinent ju má dosiahnuť do roku 2050. Preto posilňuje pravidlá o nefinančnom reportovaní. Nová smernica podnecuje firmy k tomu, aby zaujali zodpovedný prístup k podnikaniu.

Nové pravidlá sa dotknú stoviek slovenských firiem

Na Slovensku by podľa nových kritérií muselo vykazovať udržateľnosť v rámci svojej výročnej správy viac ako 600 spoločností. [1] Túto povinnosť im ukladá smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD). Reportovanie bude povinné pre spoločnosti, ktoré spĺňajú najmenej 2 z 3 kritérií:

  1. Viac ako 250 zamestnancov
  2. Súvaha viac ako 40 miliónov eur
  3. Obrat viac ako 20 miliónov eur

Správe o udržateľnosti sa nevyhnú ani tie firmy, ktoré majú svoje cenné papiere obchodované na burze, vrátane malých a stredných podnikov. Tie však budú mať oneskorenú povinnosť o tri roky v porovnaní s veľkými firmami. 

Slovenské firmy pri vykazovaní zodpovedného prístupu zaostávajú

Podľa našich analýz má v súčasnosti s takzvanou vizitkou o udržateľnosti skúsenosť približne 30 slovenských spoločností, prísnejšie kritériá reportingu by splnilo maximálne tretina z nich. Doteraz bola platná smernica, ktorá túto povinnosť ukladá firmám nad 500 zamestnancov s určitým obratom a súvahou. Väčšina firiem v zmysle platnej legislatívy využila výnimku stanovenú nariadením a ako dcérske spoločnosti zahraničných firiem, informácie zahrnuli v konsolidovanom nefinančnom výkaze materskej spoločnosti," priblížila Jana Ružická, expertka na reporting nefinančných údajov v spoločnosti Mazars. Nová smernica bude oveľa záväznejšia a členské štáty nebudú mať takú flexibilitu v procese jej zapracovania do národnej legislatívy.

Informácie o udržateľnosti sú zaujímavé aj pre investorov

Európska komisia tvrdí, že finančný sektor potrebuje transparentné, dôveryhodné a porovnateľné informácie o tom, ako vplýva činnosť firiem na životné prostredie a spoločnosť. Investori sa totiž čoraz viac riadia nielen ukazovateľmi o finančnej kondícii firiem, ale aj informáciami o vplyve ich činnosti na zmenu klímy alebo o ich prístupe k zamestnancom - či už ide o zastúpenie žien v riadiacich funkciách alebo znižovanie platových rozdielov medzi mužmi a ženami a podobne. Cieľom smernice je podporiť tok kapitálu k udržateľným aktivitám, k tomu sú potrebné presné a štandardizované údaje, aby firmy neskĺzli k tzv. „greenwashingu“.

Na udržateľnosť si posvietia audítori

Pre dosiahnutie čo najväčšej transparentnosti, bude správy musieť preveriť nezávislá tretia strana. Overovanie nefinančných dát sa má v budúcnosti vyrovnať úrovni finančného auditu. Okrem toho budú spolu s ekonomickými ukazovateľmi zverejnené v digitálnom formáte v európskej databáze. Presné štandardy, ktoré budú firmy pri svojom reportingu používať, budú známe o rok. Pripravuje ich Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo, a budú vychádzať z doteraz existujúcich a využívaných štandardov.

Únia bude svetovou jednotkou

V súčasnosti správu o udržateľnosti zverejňuje približne 11-tisíc spoločností v rámci Európskej únie. Po novom sa počet zvýši na takmer 50-tisíc. Vďaka tomu sa EÚ stane globálnym lídrom pri stanovovaní štandardov pre udržateľné financovanie. Veľké firmy budú musieť vykazovať udržateľnosť pravdepodobne vo výročnej správe za rok 2023. Firmy, tak majú jeden a pol roka, aby si nastavili procesy na zber dát od januára 2023 a dostali svoje aktivity na úroveň, ktorú budú komunikovať verejne.

[1] Zdroj: www.finstat.sk