Dôležitá úloha farmaceutického sektora pre globálne zdravie – RPA ako nástroj na inteligentnejšiu, lepšiu a rýchlejšiu prácu

Farmaceutický sektor čelil viacerým výzvam ešte pred vypuknutím pandémie Covid-19. Medzi tieto výzvy patria napríklad zvyšujúce sa náklady na zdroje a vývoj produktov, zabezpečenie údajov a súlad s bezpečnostnými a kvalitatívnymi normami. Trhovú dynamiku tiež ovplyvnili viaceré bezprecedentné globálne a ekonomické udalosti, napríklad reformy dovozu farmaceutických produktov v USA, spomalenie hospodárstva v Číne či vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.

V rámci pandémie sa na farmaceutický sektor upriamuje veľká pozornosť vzhľadom na jeho úlohu pri vývoji vakcín a testov, a zároveň čelí intenzívnemu tlaku zo strany vlád po celom svete. Toto odvetvie navyše bojuje s obmedzenými zdrojmi a materiálmi, problémami s cash flow a neustále sa meniacimi požiadavkami klientov a pacientov.

Kontinuita podnikania vďaka robotickej automatizácii procesov (RPA)

Farmaceutické firmy, ktoré sa snažia byť o krok vpred pred výzvami, využívajú RPA na všetkých oddeleniach na zaistenie kontinuity a transformácie podnikania. Pozrime sa na niekoľko príkladov, ako technológie podporujú celkovú stratégiu a prinášajú značnú návratnosť investícií:

1. Finančné centrum zdieľaných služieb (FSSC): Automatizácia účtovníctva a podávania správ, vrátane pohľadávok, záväzkov a platieb

RPA môže skrátiť cyklus mesačných závierok najmenej o 25 až 30% vďaka automatizácii účtovníctva založeného na logike a činností súvisiacich s podávaním správ. Záväzky, faktúry a platby sprevádzajú opakujúce sa transakčné procesy, pričom zadávanie údajov si vyžaduje čas zamestnancov. RPA preto môže priniesť značnú návratnosť investície vďaka možnosti ušetriť pracovný čas zamestnancov o 75 až 80%, takže zamestnanci budú mať viac času na strategickejšie činnosti s pridanou hodnotou. Okrem toho využitie RPA pri spracúvaní mzdovej agendy, čo je vysoko repetitívna a časovo náročná činnosť, rovnako môže priniesť významné zlepšenie z hľadiska času, nákladov a presnosti.

2. Riadenie dodávateľského reťazca

V dnešnom nepredvídateľnom svete organizácie potrebujú celkový pohľad na dodávateľský reťazec od plánovania až po dodanie materiálov. RPA je ideálne riešenie, ktoré dokáže monitorovať a sledovať celý proces, a uskutočniť pri tom hĺbkovú analýzu dodávateľov a distribútorov, identifikovať scenáre prebytočných a nedostatočných zásob a poskytnúť personalizované správy o pohybe zásob a potrebe ich doplnenia. Celkový pohľad na celý dodávateľský reťazec umožňuje farmaceutickým firmám minimalizovať jedno z najväčších obchodných rizík, a to prostredníctvom identifikácie a zmiernenia potenciálnych problémov s dodávkami skôr ako prerastú do problému.

3.Regulačný súlad 

Farmaceutický trh je vysoko regulovaný a organizácie musia mať prehľad o neustále sa meniacich normách a osvedčených postupoch a dodržiavať ich. Jednou týchto oblastí je farmakovigilancia alebo bezpečnosť liekov, ktorá zahŕňa obrovské množstvo zbieraných a monitorovaných údajov o potenciálne negatívnych dopadoch farmaceutických výrobkov. RPA, spolu so strojovým učením, môže tento proces významne zefektívniť, a to prostredníctvom zjednodušenia riadenia a monitorovania sťažností pacientov a nežiaducich účinkov. Automatizáciou procesov dohľadu nad liekmi môžu organizácie zabezpečiť efektívne vyhodnotenie a riešenie všetkých problémov, ako aj ich nahlásenie oddeleniu zodpovednému za súlad, vďaka čomu môžu zamestnanci venovať maximum času strategickým úlohám.

By cutting risks and cutting costs, RPA has several significant benefits for the world of pharmaceuticals. Through earlier safety signal detection and more efficient data collection and analysis, RPA reduces medicinal product development and costs. This ability to collate information and make better informed decisions also assists with medicinal product development and commercialisation. The industry is, of course, under huge pressure right now to reduce the price of existing medicine while investing in new ones. Up against such a task, RPA has the potential to help achieve both.

Michael Fried Principal, Life Sciences

Ako správne nastaviť RPA

RPA sa na prvý pohľad môže zdať ako komplikovaná záležitosť, no v skutočnosti je jej implementácia a použitie veľmi jednoduché, a ľahko sa integruje s existujúcimi systémami. Správne nastavenie si však vyžaduje plánovanie:

  • Ponuka hospodárskej hodnoty – hmatateľnej a nehmatateľnej: Ak použijete RPA na automatizáciu procesov, súladu a auditu, uistite sa, že viete, o akú návratnosť investícií (ROI) usilujete. ROI môže priniesť viacero priamych a nepriamych finančných výhod, napríklad úspory pracovného času zamestnancov a zníženie nákladov, ako aj strategické výhody, napríklad vysokú mieru súladu, dodržiavanie servisných dohôd alebo podrobné a včasné podávanie správ.
  • Identifikácia procesov a budovanie postupu automatizácie: Roboti RPA sa dajú použiť na rýchlu identifikáciu procesov, ktoré je možné úplne automatizovať, vďaka čomu sa vyhnete zdĺhavému manuálnemu mapovaniu postupu automatizácie.
    Výber správneho partnera: Vyberte si partnera s agilným a flexibilným prístupom, rozsiahlymi skúsenosťami s rôznorodými potrebami klientov a relevantnou internou expertízou, vďaka ktorej vám dokáže poskytnúť špecializované a na mieru šité riešenia RPA.
  • Nastavenie riadenia: Definujte kľúčové úlohy a povinnosti v rámci interného tímu. Napríklad, kto bude kontrolovať, monitorovať a nahlasovať projekty a pokrok v rámci RPA zainteresovaným stranám?

Ak máte záujem o viac informácií alebo sa chcete poradiť, ako môže RPA pomôcť vášmu podnikaniu, prosím, kontaktujte nás.

Tento článok napísal Allen D'Souza, partner spoločnosti Mazars, a Snehal Shah, riaditeľ spoločnosti Mazars.