Nehnuteľnosti: Spoločenská zodpovednosť firiem ako kľúčová súčasť plánu obnovy

Pandémia sa na našom ekosystéme prejavila rýchlo – jednak pozitívne na životnom prostredí (zníženie emisií CO2 v roku 2020 približne o 5 až 10 %, ale aj negatívne na duševnom zdraví zamestnancov pracujúcich z domu, z ktorých 50 % uviedlo rýchly a prudký úpadok ich duševného zdravia.

Kríza verejného zdravia a ekonomiky stavia do popredia aj environmentálne, sociálne a riadiace kritériá (ESG), ktoré mohli byť doteraz odsúvané na vedľajšiu koľaj. Nové nefinančné aspekty konkurujú krátkodobejším cieľom finančného zisku a sú prirodzenou súčasťou stratégií spoločností v oblasti nehnuteľností. Aktíva nevyhnutné pre ich prevádzku zohrávajú hlavnú úlohu pri emisiách CO2, no sú tiež nástrojom na zvyšovanie kvality pracovného života. S rozpočtami zameranými na ESG však treba narábať opatrne.

Uplatňovanie rozpočtových obmedzení na ESG predstavuje tri hlavné riziká

V rámci boja proti kríze verejného zdravia mnohé spoločnosti revidujú svoje strategické plány a to je nepochybne príležitosť pre zdôraznenie významu ESG. Cieľom je zohľadniť sociálne otázky, ktoré sú dôležité pre zamestnancov, a zároveň prispieť k obnove. V súčasnej situácii rozpočtové obmedzenia predstavujú výzvu, avšak pri zavádzaní stratégie ESG môžu byť prekážkou v snahe o udržateľnosť. Našich zamestnancov by sa to mohlo dotknúť. A to najmä v období, keď vzhľadom na pandemickú krízu tak investori, ako aj zamestnanci vnímajú témy ESG ešte citlivejšie. Ignorovať tento fakt je v súčasnosti veľmi riskantné:

  • riziká v oblasti ľudských zdrojov: problémy s náborom pracovníkov a strata talentov hľadajúcich zmysel a transparentnosť, čo sa ešte viac zvýrazňuje s príchodom generácie Z na pracovný trh
  • finančné riziká: stiahnutie sa niektorých investičných partnerov, ktorí si neželajú byť spájaní so spoločensky nezodpovednou firmou
  • riziká v súvislosti s médiami a reputáciou, čo by mohlo viesť k strate atraktivity a spomaleniu aktivít v prípade bojkotu zo strany zákazníkov

Nehnuteľnosti v centre záujmu

V súčasnom postcovidovom svete sa očakáva, že manažéri ponúknu odpovede na tieto sociálne otázky. Kancelárske priestory majú pri témach ESG svoje opodstatnenie. Vo veľkom sa znásobuje počet pracovísk – rastie nový rozmer práce z domu, ktorý mení domov na ďalšiu kanceláriu s vlastnými výzvami.

Niektoré základné body platné pre realitné stratégie väčšiny spoločností a kľúčové v akejkoľvek úvahe o pilieroch ESG:

  • Zmenšenie kancelárskych priestorov s cieľom zväčšiť fyzický odstup a výrazne tak znížiť vplyv na životné prostredie. Táto stratégia dopĺňa už uskutočnené snahy o terciárne aktíva s výbornými ekologickými vlastnosťami.
  • Viac využívať údaje, ktoré generuje budova v snahe o inteligentnejšiu prevádzku, napríklad koreláciou medzi jej obsadenosťou a stravovacími službami, upratovaním alebo kúrením/klimatizáciou, aby sa zabránilo plytvaniu a zbytočnej spotrebe.
  • Čoraz viac nových služieb, dokonca aj u našich kolegov doma. Tie majú riešiť sociálne aspekty ako fyzické pohodlie alebo pocit neistoty zabezpečením kancelárskeho nábytku, donáškou jedla, psychologickými konzultáciami s kvalifikovaným odborníkom, atď. Nesmieme zabudnúť ani na pripojenosť, keďže digitalizácia, urýchlená pandémiou, je kľúčovou súčasťou rozvoja služieb prispôsobených pracovnému nomádstvu. A nie všetky miesta sú v tomto smere rovnaké.
  • Upraviť a prispôsobiť pracovný priestor tak, aby sa vytvorili čo najlepšie kancelárske podmienky na výmenu názorov a spoluprácu.
  • Rôzne pracovné priestory sa musia lepšie dopĺňať, aby fungovali udržateľne nielen počas krízy.
  • Zvýšenie počtu zamestnancov venujúcich sa správe realít a inováciám v ESG s cieľom mať relevantné riadenie a indikátory.

Viaceré krízy spojené s pandémiou viedli k náhlym zmenám v prístupe. Verejné orgány stanovujú pracovné normy budúcnosti, pričom podniky v súčasnom prostredí plnom neistôt nečakajú so založenými rukami, ale rozmýšľajú dopredu a situácii sa prispôsobujú za pochodu. Aj keď už nič nie je isté, zdá sa, že sa objavuje nová rovnováha medzi všeobecným a finančným záujmom, a to je presne to, čo očakáva väčšina zamestnancov.1

1 štúdia Mazars „Stratégie immobilière post-Covid: 15 responsables immobilier livrent leur vision" [Postcovidová stratégia v oblasti nehnuteľností: 15 realitných manažérov predstavuje svoju víziu]