Spoľahlivé informácie sú kľúčové pre schopnosť poisťovníctva uplatňovať zelenú taxonómiu

Spoľahlivé informácie sú kľúčové pre schopnosť poisťovníctva uplatňovať zelenú taxonómiu

20. septembra 2022

Nariadenie Európskej únie o taxonómii, ktoré je účinné od 1. januára 2022, má pre sektor poistenia a zaistenia dva ciele. Po prvé, merať podiel investícií venovaných na financovanie hospodárskych činností, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti taxonómie, známy ako „investment ratio“. Po druhé, na meranie podielu hrubého predpísaného poistného v neživotnom poistení spĺňajúcom podmienky taxonómie, alebo „non-life underwriting ratio“.

Avšak v nedávna analýza 11 poisťovateľov a zaisťovateľov z Európskej únie na základe prvého finančného roka, kedy sa nariadenie uplatňuje, podiel oprávnených investícií bolo potrebné odhadnúť z dôvodu nedostatku ukazovateľov oprávnenosti nefinančných spoločností, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o taxonómii. Väčšina skúmaných poisťovateľov a zaisťovateľov preto uviedla, že využíva externého poskytovateľa údajov, napríklad Carbon4 alebo ISS ESG, čo im umožňuje určiť dobrovoľný podiel na základe odhadov.

Naopak, povinné podiely pre investície sú relatívne homogénne, od 0 % do 10 % a do 15 % pre AXA a MAIF. Je to spôsobené najmä metodikou prijatou na identifikáciu oprávnených aktív v portfóliu, najmä nehnuteľností.

Metodika a oprávnenosť investičného pomeru

Pokiaľ ide o metodiku, väčšina poisťovní sa rozhodla pre podrobný opis pokrytých aktív a uplatňovaných výnimiek. Napríklad 80 % poisťovateľov a zaisťovateľov v paneli vylúčilo z menovateľa výšku svojej expozície voči národným vládam, centrálnym bankám a nadnárodným emitentom. Len necelých 10 % poisťovateľov a zaisťovateľov v paneli sa rozhodlo vylúčiť z analýzy unit-linked fondy, zatiaľ čo 27 % výslovne zahrnulo do aktív hotovosť a peňažné ekvivalenty.

Pokiaľ ide o povahu a rozsah aktív považovaných za oprávnené, 82 % poisťovní a zaisťovní v paneli poskytuje podrobné informácie o oprávnených aktívach v oblasti nehnuteľností, 18 % o fondoch infraštruktúry, 9 % o zelených dlhopisoch a 9 % o aktívach v oblasti lesov.

Rôznorodé výsledky podielu upísania neživotného poistenia

Podiely upísania neživotného poistenia, ktoré zverejnili poisťovne a zaisťovne v paneli za finančný rok 2021, sú veľmi rôznorodé: od 0 % do 86 %. Tento rozdiel súvisí najmä s charakterom hlavnej činnosti jednotlivých subjektov v sektore: životné poistenie, neživotné poistenie, zdravotné a ochranné poistenie, úverové poistenie alebo zaistenie.

V súlade s nariadením o taxonómii sa za príspevok k adaptácii na zmenu klímy považuje len poskytovanie služieb neživotného poistenia a zaistenia súvisiacich s upisovaním rizík súvisiacich s klímou. Trhová prax je taká, že sa zohľadňuje všetko hrubé predpísané poistné týkajúce sa troch neživotných poistných odvetví definovaných v smernici Solventnosť 2, ktoré môžu ponúkať explicitné poistné krytie proti prírodným katastrofám. Konkrétne ide o poistenie motorových vozidiel (iné ako poistenie zodpovednosti za škodu), námorné, letecké a dopravné poistenie a poistenie proti požiaru a iným škodám na majetku.

Zameranie na spoľahlivé informácie

Uplatňovanie nariadenia o taxonómii sa stane skutočnou výzvou pre poisťovacie a zaisťovacie inštitúcie. Hoci prvý súbor zverejnených informácií je relatívne homogénny, bude potrebné zlepšiť schopnosť poisťovní a zaisťovní získať prístup k relevantným dostupným informáciám o oprávnenosti a zosúladení ich činností a investícií.

Vzhľadom na posilnenie povinností v oblasti mimofinančného vykazovania v súvislosti so smernicou o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD) budú musieť poisťovatelia a zaisťovatelia prispôsobiť svoje systémy, nástroje a informácie o vykazovaní, aby mohli efektívne vytvárať spoľahlivé informácie.

 

*Ďalšie informácie nájdete v Les cahiers sectoriels de la taxonomie #2 : secteur Assurance (k dispozícii vo francúzštine).