Spoločenská zodpovednosť

Proaktívne spolupráca s našími komunitami a širšou spoločnosti bola pre Mazars a spôsob nášho podnikania vždy zásadná. Sme spoločensky uvedomelá organizácia, ktorá sa neustále snaží vytvárať zdieľanú hodnotu pre všetky naše zainteresované strany, ktorým pomáhame a s ktorými spolupracujeme. Zakomponovali sme to do našich základných hodnôt, identity a kultúry.

Prečítajte si náš report o udržateľnosti 2022

Máme jasne definovanú stratégiu udržateľnosti spojenú s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN postavenú na 5 pilieroch:

1. Integrita

Naša stratégia spoločenskej zodpovednosti by neznamenala nič, keby nebola hlboko zakorenená v našej kultúre a hodnotách. Jadrom všetkého, čo robíme, je integrita a zodpovednosť. Pre nás to znamená v prvom rade zabezpečiť, aby naše procesy a nástroje riadenia kvality boli robustné a príkladné. To je presne to, za čo zodpovedá Rada pre kvalitu a riadenie rizík spoločnosti Mazars s cieľom podporiť udržateľný rast všetkých našich služieb a zabezpečiť, aby všetci zamestnanci a partneri absolvovali školenie potrebné na dosiahnutie technickej a etickej dokonalosti pre maximálny úžitok pre klienta.

Príklady iniciatív:

 • Globálny kódex správania a univerzálne školenie
 • Povinné používanie WeCheck, nášho nástroja na kontrolu konfliktov záujmov
 • Špecializovaná rada pre riadenie kvality a rizík
 • 1/3 krajín každý rok podlieha internej kontrole kvality (100 % za tri roky)

2. Služby

Od nášho vzniku bolo naším cieľom vždy starať sa o úspech našich klientov a pomáhať verejnému záujmu. Stále prísnejšie predpisy, zvýšená kontrola verejnosti a vznik nových a potenciálne škodlivých hrozieb navyše motivujú organizácie všetkých veľkostí k tomu, aby uznali, aké výhody má pochopenie a vyhodnotenie širších dopadov ich nefinančných výsledkov. Môžu tak integrovať kľúčové environmentálne, spoločenské a riadiace funkcie rizík (z ang. ESG) do svojej stratégie.

Príklady iniciatív:

 • Globálne centrum Covid-19 vrátane bezplatného nástroja na sledovanie daní a právnych nástrojov
 • Ponuka udržateľného rozvoja, ktorá podporuje klientov v oblasti boja proti korupcii, správy vecí verejných, rovnosti a rozmanitosti, ľudských práv, zdravia a bezpečnosti a klimatických zmien.
 • Globálna výročná správa o udržateľnosti pre jednotlivé krajiny

3. Ľudia

Naši klienti očakávajú vedomosti a odborné znalosti a v nasledujúcich rokoch to budú vyžadovať ešte viac. Ľudský kapitál bude to, čím sa budeme odlišovať. Musíme sa ubezpečiť, že zamestnávame, rozvíjame a investujeme do najlepších talentov s najrelevantnejšími odbornými znalosťami pre dnešok a budúcnosť.

Príklady iniciatív:

 • Mazars Univerzita má najvyššiu akreditáciu od Európskej nadácie pre rozvoj riadenia
 • 53 % zastúpenie žien; ciele diverzity sú špecifické pre jednotlivé krajiny v rámci celej spoločnosti (napr. 50% všetkých senior manažérov vo Veľkej Británii budú do roku 2023 ženy)

4. Životné prostredie

Takmer všetko, čo nakupujeme, používame a vyhadzujeme vyrábajú rôzne korporátne spoločnosti. Hrajú tak obrovskú úlohu pri globálnych klimatických zmenách. Aj keď uhlíková stopa spoločností veľmi závisí od typu odvetvia, v ktorom pôsobia, my ako profesionálna firma poskytujúca služby sa pri ich poskytovaní spoliehame hlavne na ľudské zdroje. Sme si však vedomí, že môžeme a mali by sme znížiť náš vplyv na životné prostredie.

Príklady iniciatív:

 • Partnerstvo s Oficiálnym fórom menových a finančných inštitúcií (OMFIF), s cieľom zverejniť výskum vplyvu finančných regulácií na boj proti klimatickým zmenám.
 • Prístupy jednotlivých krajín k zníženiu environmentálnych dopadov (napr. znižovanie spotreby papiera, spotreby energie a elektronického odpadu)

5. Komunity

Spoločenská angažovanosť sa už nemôže považovať iba za pomoc. Musí byť zakorenená v štruktúre účelu, procesov a ziskovosti organizácie. Podniky v rôznych priemyselných odvetviach a regiónoch musia prehodnotiť svoj vplyv na spoločnosť a svoje úlohy pri vytváraní zdravých a udržateľných komunít. Tento typ angažovania tiež zvyšuje zapojenie zamestnancov, najmä mladšej generácie, ktorá to očakáva.

Príklady iniciatív:

 • Pravidelné pro bono služby (napr. s Týždňom dobrovoľníctva, neziskovou organizáciou podporujúcou dobrovoľníctvo v rôznych regiónoch Slovenska)
 • Spustenie Indexu rodovej rovnováhy 2020 v spolupráci s OMFIF

Stratégia spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Mazars je definovaná prostredníctvom programov navrhnutých a vyvinutých na úrovni skupiny, a následne programov prijatých a personalizovaných na úrovni krajiny. Tie majú navyše kapacity alokované na iniciatívy, čo umožňuje realizáciu mnohých lokálnych projektov. Výsledkom môžu byť osvedčené postupy, ktoré môžu iné krajiny v rámci skupiny replikovať.

Nerozprávame iba prázdne reči, ale konáme. Spoločnosť Mazars posilnila svoje odhodlanie tým, že od roku 2012 sa stala členom Globálneho paktu OSN. Aktívne zároveň podporovala jej 10 základných princípov a každoročne podávala správy, pričom posunula diskusiu o cieľoch udržateľného rozvoja (SDGs) vpred.

Veríme, že prostredníctvom našich piatich strategických pilierov môžeme predovšetkým prispieť k pokroku v ôsmich zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN:

Info-csr.PNG_oe_full.png

Dokumenty

Sustainability Report 2022
Sustainability Report 2022
Sustainability Report 2021
Sustainability Report 2021
Sustainability Report 2020
Sustainability Report 2020
Sustainability Report 2019
Sustainability Report 2019