Nová povinnosť daňovníkov v oblasti dane z poistenia

Povinnosť platiť daň z poistenia sa môže týkať aj slovenských spoločností, ktoré nie sú poisťovňami a nepodnikajú v oblasti poistenia. Chceli by sme vás preto upozorniť na povinnosť platenia dane z poistenia v osobitných prípadoch.

Pripomeňme si, že dňa 01.01.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia. Daň z poistenia je novou nepriamou daňou a jej predmetom je poistenie v odvetviach neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v SR.

Všeobecným pravidlom je, že povinnosť platiť daň z poistenia má poisťovňa. V tejto súvislosti by sme vás však chceli informovať, že platiteľom dane z poistenia sa môže stať aj slovenská spoločnosť, ak:

  • slovenskej spoločnosti sú preúčtované náklady neživotného poistenia (napr. poistenie nehnuteľnosti, poistenie za spôsobenú škodu, cestovné poistenie atď.) napr. od materskej alebo sesterskej spoločnosti z dôvodu, že sa na slovenskú spoločnosť vzťahuje poistná zmluva, pričom poistné riziko je umiestnené v SR a poistenie je uzatvorené so zahraničnou poisťovňou, ktorá daň z poistenia v SR neplatí. Zahraničnými poisťovňami sa pre účely dane z poistenia rozumejú poisťovne z tzv. tretích krajín mimo EÚ a EHP;
  • slovenská spoločnosť uzavrie poistnú zmluvu na neživotné poistenie priamo so zahraničnou poisťovňou.

Pozrite si nižšie príklad pre lepšie porozumenie so situáciou, kedy je osobou povinnou platiť daň z poistenia slovenská spoločnosť:

Príklad

Slovenskej spoločnosti prefakturovala časť nákladov neživotného poistenia (napr. poistenia nehnuteľnosti umiestnenej v SR) jej zahraničná sesterská spoločnosť, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou z Kanady. Kanadská poisťovňa nemá v SR pobočku. Kto je osobou povinnou platiť daň z poistenia?

Odpoveď

Pokiaľ kanadská poisťovňa poskytne neživotné poistenie zahraničnej spoločnosti a spoločnosť časť z tohto poistného prefakturuje na slovenskú sesterskú spoločnosť (z dôvodu, že sa na ňu vzťahuje poistná zmluva), pričom poistné riziko je umiestnené v SR, potom je dané poistenie predmetom dane z poistenia v SR a osobou povinnou platiť daň v SR je slovenská sesterská spoločnosť (z časti nákladov tvoriacej preúčtované náklady poistenia vzťahujúce sa na túto slovenskú sesterskú spoločnosť).

Chcete sa dozvedieť viac?