Zmeny v daňovej legislatíve od 1.1.2018

Zákonodarcovia nás ani tento rok nesklamali a ku koncu roka schválili viaceré zmeny v daňovej legislatíve, účinné od 1.1.2018.

Stiahnite si prehľad najdôležitejších zmien v daňovej legislatíve týkajúcich sa dane z príjmov, DPH a správe daní (daňového poriadku).

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

Nové definície, Zavedenie zdanenia pri odchode, Nové pravidlá pre podnikové kombinácie, patent box, zmeny v tzv. super-odpočte, predaj obchodných účastí, kontrolované zahraničné spoločnosti, doprava zamestnancov do zamestnania, kúpeľná starostlivosť a ďalšie.

Dostupná anglická verzia tax alert, slovenská bude zverejnená 22.12.2017.

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Novela Zákona o DPH je orientovaná na oblasti, v ktorých si aplikačná prax vyžadovala potrebu úprav existujúcich pravidiel uplatňovania DPH a taktiež na oblasti, ktoré bolo potrebné zosúladiť s judikatúrou Európskeho Súdneho dvora z oblasti DPH.

Novela zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)

Novela daňového poriadku výrazne reformuje inštitút daňového tajomstva z dôvodu zabezpečenia medzinárodnej administratívnej spolupráce v daňovej oblasti a odstránenia prekážok pri poskytovaní informácií v boji proti daňovým únikom a podvodom. 

Novela zavádza podnikateľskými subjektmi dlho očakávaný index daňovej spoľahlivosti daňových subjektov, vrátane osobitných daňových režimov pre spoľahlivé daňové subjekty, ktoré by mali mať motivačný a preventívny charakter.

V prípade otázok týkajúcich sa uvedených zmien sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť.

Chcete sa dozvedieť viac?