Čo prináša posledná novela zákona o dani z príjmov?

Vláda SR dňa 11.09.2019 schválila pomerne rozsiahlu novelu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „Návrh zákona“). Návrh zákona nadobudne účinnosť 01.01.2020 po jeho podpísaní Prezidentom SR a zverejnení v Zbierke Zákonov SR.

Navrhované zmeny v novele zákona sú zamerané hlavne na:

  • podporu malých a stredných podnikov,
  • zníženie administratívneho zaťaženia pre daňovníkov,
  • podporu automobilového priemyslu na Slovensku.

Súčasťou pripravovaných zmien je aj implementácia opatrení smernice Rady EU týkajúcich sa hybridných nesúladov s tretími krajinami (známej ako „ATAD 2“).

V tejto súvislosti sme pripravili zoznam vybraných zmien, ktoré Návrh zákona prináša:

Daňové výdavky uznané po zaplatení

Návrh zákona zjednodušuje a upravuje podmienky, za ktorých je možné do základu dane zahrnúť výdavky, ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení. Od 01.01.2020 sa podmienka zaplatenia nebude dotýkať tých výdavkov (nákladov), ktoré sa stávajú súčasťou obstarávacej ceny majetku resp. súčasťou vlastných nákladov napr. v prípade zásob. Ďalej sa napr. vypúšťa 20 % limitácia odplát (provízií) za sprostredkovanie na výdavky (náklady); rozširuje sa rozsah výdavkov (nákladov) po zaplatení aj o služby týkajúce sa vedenia firiem a poradenské služby podľa kódu 70.1 a 70.22.1 klasifikácie produktov podľa činností. Tiež bude opätovne možné považovať zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania, ako daňovo uznateľné výdavky a to v zdaňovacom období ich úhrady.

Opravné položky k pohľadávkam

Návrh zákona tiež upravuje podmienky pre daňovú uznateľnosť tvorby opravných položiek, odpisu pohľadávok prípadne ich postúpenia v nadväznosti na určenie okamihu ich premlčania. Moment premlčania pohľadávky sa bude posudzovať k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, a nie ku dňu jej odpisu, postúpenia, či ku dňu tvorby opravnej položky ako tomu bolo doposiaľ. Pohľadávka sa v tejto súvislosti považuje za nepremlčanú, ak v príslušnom zdaňovacom období bola nepremlčaná aspoň jeden kalendárny deň.

Nové pravidlá pre umorovanie daňových strát

Od 1. januára 2020 sa zavádzajú atraktívnejšie podmienky pre odpočet daňovej straty. Dochádza k zrušeniu rovnomernosti odpočtu daňovej straty a k predlženiu lehoty na jej odpočet po dobu 5 rokov, pričom daňové subjekty si budú môcť odpočítať daňovú stratu maximálne do výšky 50% základu dane.

Nové oslobodenia benefitov pre zamestnancov

Jedným z bodov Návrhu zákona je aj zníženie administratívnej záťaže v nadväznosti na zavedenie oslobodenia od dane nepeňažného plnenia poskytovaného zamestnancovi v pracovnom pomere najviac vo výške 500 eur/rok, ktoré na strane zamestnávateľa nie je uznaným daňovým výdavkom. Môže sa jednať napr. o výdavky za parkovné na pozemku zamestnávateľa, teambuildingové akcie alebo firemné večierky.

Hybridné nesúlady

V súvislosti s implementáciu smernice ATAD 2 sa zavádzajú nové pravidlá úpravy základu dane v nadväznosti na vznik hybridných nesúladov nielen medzi členskými štátmi EÚ, ale aj s tretími krajinami. Pravidlá na zamedzenie vzniku hybridných nesúladov  sa budú aplikovať na situácie, ktoré vznikajú medzi daňovníkom, ktorý je právnickou osobou, a jeho závislými osobami resp. medzi nezávislými osobami, ak sú súčasťou tzv. štruktúrovanej schémy. Pravidlá majú zamedziť najmä možnosti odpočtu výdavku (nákladu) bez jeho zahrnutia do zdaniteľných príjmov (výnosov) u prijímateľa alebo viacnásobný odpočet výdavkov u viacerých závislých osôb.

Nový pojem „mikrodaňovník“ a zvýhodnenie tejto skupiny daňovníkov

Novinkou v Návrhu zákona je zavedenie definície „mikrodaňovník“  za ktorého sa bude považovať  fyzická resp. právnická osoba, ktorá za zdaňovacie obdobie dosiahne výšku príjmu (výnosov) maximálne vo výške 49 790 eur vrátane, a zároveň neuskutočňuje kontrolované transakcie so spriaznenou osobou. Návrh zákona  poskytuje rôzne daňové zvýhodnenia tejto skupine daňovníkov, ako napr. výhodnejšie podmienky pre odpočet daňových strát, možnosti odpisovania pohľadávok a rôzne ďalšie. 

V nadväznosti na rozsiahle zmeny zákona o dani z príjmov účinných od 1. januára 2020 Vás v nasledujúcom vydaní Tax Alert budeme podrobnejšie informovať nielen o vyššie uvedených zmenách, ktoré môžu mať vplyv na Vaše podnikanie.

Chcete sa dozvedieť viac?