Aktuálna mimoriadna situácia v súvislosti s COVID19 - inštrukcie

25.03.2020

V nadväznosti na aktuálnu mimoriadnu situáciu, ktorá bola vyvolaná vírusom COVID19 SKAU vydala usmernenie pre účtovné jednotky (UJ), ktoré ešte nesfinalizovali a neodovzdali účtovné uzávierky, ohľadne toho, že by mali posúdiť vplyv COVID19 na ich podnikateľské a obchodné aktivity a finančnú situáciu po 13.3.2020.

Hlavné riziko je 

  • zastavenie výroby, prerušenie dodávateľských reťazcov  alebo iné narušenie obchodnej činnosti,
  • prerušenie budúcich peňažných tokov a dopad na likviditu a finančnú situáciu spoločnosti.

Toto riziko môže až ohroziť nepretržitosť trvania účtovnej jednotky, a preto by poznámky k účtovnej závierke mali obsahovať informáciu o vplyve tejto udalosti a ako ju manažment UJ vyhodnotil. V poznámkach treba situáciu UJ opísať v rámci „subsequent events“ (následné udalosti). UJ buď uvedie, že súčasná situácia nemá na ňu významný resp. zásadný negatívny vplyv (napr. Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID19 na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov).

V prípade významného negatívneho dopadu uvedie, čo jej hrozí (napr. zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID19 na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k záveru, že majú nasledovný/é významný/é negatívny/e vplyv/y na našu finančnú situáciu/schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti nasledujúcich 12 mesiacov.

S cieľom pomôcť UJ v tejto situácii, uvádzame príklady informácií, ktoré by UJ mohla uviesť v poznámkach:

Príklad 1

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky sa situácia neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Výmenný kurz, ktorý používa účtovná jednotka, oslabil, hodnota akcií na trhoch klesla a ceny komodít zaznamenávajú významné fluktuácie. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020. 

 

Príklad 2  

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Predstavenstvo/Správna rada účtovnej jednotky pozorne monitoruje situáciu a hľadá spôsoby, ako minimalizovať dopad na spoločnosť, avšak:

[... účtovná jednotka nakupuje veľa surovín a materiálu  z Číny / krajín, ktoré sú epidémiou obzvlášť postihnuté. Tento materiál sa používa vo výrobnom procese a narušenie dodávateľského reťazca môže negatívne ovplyvniť výrobné činnosti účtovnej jednotky. Účtovná jednotka má dostatočné zásoby zachovať výrobu [obdobie XXX], ale ak bude dodávateľský reťazec naďalej narušený, bude to mať negatívny vplyv na príjmy účtovnej jednotky. To môže zase viesť k potrebe testu na zníženie hodnoty majetku. V dôsledku prerušenia dodávok by sa príjmy museli znížiť o X% dodávateľského reťazca, aby bolo potrebné uvažovať o znížení hodnoty.]

[.... v oblasti voľného času a cestovného ruchu bude pravdepodobne ovplyvnená znížená úroveň cestovného ruchu a menej turistov z celého sveta. Cestovný ruch a cestovanie v krajine sú o X% nižšie ako v rovnakom období roku 2019, a teda príjmy účtovnej jednotky v prvej polovici roku 2020 pravdepodobne budú o X% až Y% nižšie ako v predchádzajúcom roku]

[.... dohoda o dodávkach materiálu/ hlavného komponentu pre našu výrobu s čínskym dodávateľom týkajúca sa XXX bola zrušená a účtovná jednotka v súčasnosti rokuje s inými zmluvnými stranami o dodávkach materiálu/ hlavného komponentu pre našu výrobu v roku 2020].

 

Príklad 3

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery.  Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo zreteľný/významný pokles predaja, nakoľko sa však situácia stále mení, preto nemožno predvídať budúce účinky/dopady. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.